20 Tetor 2023

Vende Të Lira Pune


Vende të Lira Pune

14.06.2024 NJOFTIM SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

23.05.2024 NJOFTIM SHPALLJE VETËM PËR NËPUNËS CIVILË PËR PRANIM NË POZICION TË NIVELIT TË LARTË DREJTUES

27.02.2024 Njoftim mbi levizjen paralele dhe ngritje ne detyre ne kategorine e Ulët dhe të Mesme Drejtuese

20.02.2024 Njoftim mbi levizjen paralele dhe ngritje ne detyre ne kategorine e Ulët dhe të Mesme Drejtuese

14.02.2024 02.02.2024 Njoftim mbi levizjen paralele dhe ngritje ne detyre ne kategorine e mesme drejtuese

02.02.2024 Shpallje për lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë  në  kategorinë e mesme drejtuese

20.10.2023 NJOFTIM PËR REKRUTIMIN E DY EKSPERTËVE NË KUADËR TË PROJEKTIT “Mbrojtja e të Drejtave të Njeriut në Digjitalizimin e Shërbimeve Publike ‘SERVRIGHT’

17.10.2023 Njoftimin mbi verifikimin paraprak për Lëvizje Paralele, për pozicionin vakant “Përgjegjës, i Sektorit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Financës, Shërbimeve dhe  Pritjes së Qytetarëve” (Kategoria e pagës III - 1)

03.10.2023 Njoftim  për pozicionin “Përgjegjës, i Sektorit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Financës, Shërbimeve dhe  Pritjes së Qytetarëve” 

26.09.2023 Njoftim paraprak për pozicionin “Përgjegjës, i Sektorit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Financës, Shërbimeve dhe  Pritjes së Qytetarëve”

15.09.2023 Shpallje për lëvizje paralele, ngritje në detyrë dhe pranim në shërbimin civil  në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese "Përgjegjës, i Sektorit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Financës, Shërbimeve dhe  Pritjes së Qytetarëve (Kategoria e pagës III - 1)"

04.09.2023 NJOFTIM  PËR  SHPALLJEN E REKRUTIMIT TË 1 (NJË) EKSPERTI TË JASHTËM

02.08.2023 Ndihmës Komisioner në Seksionin për Policinë, Shërbimin Sekret, Burgjet, Forcat e Armatosura dhe Pushtetin Gjyqësor . Kategoria e pagës II-a

11.07.2023 NJOFTIM PËR VERIFIKIMIN PARAPRAK  PËR POZICIONIN VAKANT: “NDIHMËS KOMISIONER” NË SEKSIONIN PËR POLICINË, SHËRBIMIN SEKRET, BURGJET, FORCAT E ARMATOSURA DHE PUSHTETIN GJYQËSOR . KATEGORIA E PAGËS II-A.

29.06.2023  NJOFTIM MBI PROCEDURËN PËR NGRITJE NË DETYRË NË POZICIONIN VAKANT “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË IT-SË” NË SEKTORIN E FINANCËS DHE PROKURIMEVE, KATEGORIA III-A

16.06.2023 NJOFTIM PËR SHPALLJE FITUES PËR POZICIONIN  “SPECIALIST I FINANCËS” NË SEKTORIN E FINANCËS DHE PROKURIMEVE, KATEGORIA III-B

16.06.2023 NJOFTIM MBI PROCEDURËN PËR NGRITJE NË DETYRË NË POZICIONIN VAKANT “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË IT-SË DHE PRITJES SË QYTETARËVE”, KATEGORIA III-A.

15.06.2023 NJOFTIM MBI VERIFIKIMIN PARAPRAK PËR POZICIONIN VAKANT “PËRGJEGJËS IT”, I SEKTORIT TË IT-SË DHE PRITJES SË QYTETARËVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE (KATEGORIA E PAGËS III-A).

09.06.2023 NJOFTIM MBI REZULTATET E TESTIMIT TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST IT”, I SEKTORIT TË IT-SË DHE PRITJES SË QYTETARËVE, KATEGORIA III-B.

07.06.2023 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT “SPECIALIST I FINANCËS” NË SEKTORIN E FINANCËS DHE PROKURIMEVE, KATEGORIA  III-B  ME PROCEDURËN PRANIM NË SHËRBIM CIVIL

01.06.2023 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE PËR POZICIONIN VAKANT “PËRGJEGJËS” NË SEKTORIN E IT-SË DHE PRITJES SË QYTETARËVE, KATEGORIA III-A

31.05.2023 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT “SPECIALIST I FINANCËS” NË SEKTORIN E FINANCËS DHE PROKURIMEVE, KATEGORIA III-B  ME LËVIZJE PARALEL

31.05.2023 NJOFTIM MBI PROCEDURËN PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË POZICIONIN VAKANT “SPECIALIST IT”, I SEKTORIT TË IT-SË DHE PRITJES SË QYTETARËVE, KATEGORIA III-B.

29.05.2023 NJOFTIM PARAPRAK PËR POZICIONIN VAKANT SPECIALIST IT, I SEKTORIT TË IT-SË DHE PRITJES SË QYTETARËVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE (KATEGORIA E PAGËS III-B)

26.05.2023 SHPALLJE VETËM PËR NËPUNËS CIVILË PËR PRANIM NË POZICION TË NIVELIT TË LARTË DREJTUES ND/KOMISIONER NË SEKSIONIN PËR POLICINË, SHËRBIMIN SEKRET, BURGJET, FORCAT E ARMATOSURA DHE PUSHTETIN GJYQËSOR . KATEGORIA E PAGËS II-A.

18.05.2023 SHPALLJE PËR NËNPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE, DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SPECIALIST I FINANCËS NË SEKTORIN E FINANCËS DHE PROKURIMEVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE TË INSTITUCIONIT TË AVOKATIT TË POPULLIT

15.05.2023 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE NË POZICIONIN 1 (NJË) SPECIALIST IT, I SEKTORIT TË IT-SË DHE PRITJES SË QYTETARËVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE (KATEGORIA E PAGËS III-B)

14.04.2023 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR POZICIONIN VAKANT SPECIALIST IT, I SEKTORIT TË IT-SË DHE PRITJES SË QYTETARËVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE (KATEGORIA E PAGËS III-B)

31.03.2023 NJOFTIMIN MBI RENDITJEN E KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR, PËR POZICIONIN “SPECIALIST ARKIVIST/BIBLIOTEKAR” NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE

24.03.2023 ZGJATJE AFATI PËR SHPALLJEN PËR LËVIZJE PARALELE, DHE PRANIM NËSHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE PËR POZICIONIN VAKANT SPECIALIST IT, I SEKTORIT TË IT-SË DHE PRITJES SË QYTETARËVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE (KATEGORIA E PAGËS III-B)

21.03.2023 NJOFTIM MBI PROCEDURËN PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË POZICIONIN VAKANT “SPECIALIST ARKIVIST/BIBLIOTEKAR” NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE, KATEGORIA III-B

20.03.2023 NJOFTIM MBI REZULTATET E TESTIMIT TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST ARKIVIST/BIBLIOTEKAR” NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE, KATEGORIA III-B

13.03.2023 NJOFTIM MBI REZULTATET E LËVIZJES PARALELE PËR POZICIONIN VAKANT “SPECIALIST ARKIVIST/BIBLIOTEKAR”

09.03.2023 NJOFTIM PËR ZGJATJE AFATI PËR SHPALLJEN E REKRUTIMIT PËR 2 (DY) SPECIALISTË ME KONTRATA TE PJESSHME PUNE

08.03.2023 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT “SPECIALIST ARKIVIST/BIBLIOTEKAR” NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE, KATEGORIA III-B. ME LËVIZJE PARALELE

07.03.2023 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR POZICIONIN VAKANT SPECIALIST IT, I SEKTORIT TË IT-SË DHE PRITJES SË QYTETARËVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE (KATEGORIA E PAGËS III-B)

07.03.2023 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT “SPECIALIST ARKIVIST/BIBLIOTEKAR” NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE, KATEGORIA III-B. ME LËVIZJE PARALELE

02.03.2023 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN  SPECIALIST IT, I SEKTORIT TË IT-SË DHE PRITJES SË QYTETARËVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE (KATEGORIA E PAGËS III-B

02.03.2023 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN  SPECIALIST ARKIVIST/BIBLIOTEKAR” NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE, KATEGORIA III-B

23.02.2023 NJOFTIM PËR NDËRPRERJEN E PROCEDURËS SË KONKURRIMIT, NË ZBATIM TË VENDIMIT NR. 14 DATË 13.02.2023 TË KOMISIONERIT PËR MBIKËQYRJEN E SHËRBIMIT CIVIL

23.02.2023 NJOFTIM PËR SHPALLJEN E REKRUTIMIT PËR 1 (NJË) SPECIALIST ME KONTRATË TË PJESSHME PUNE

23.02.2023 NJOFTIM PËR SHPALLJEN E REKRUTIMIT PËR 2 (DY) SPECIALIST ME KONTRATË TË PJESSHME PUNE

16.02.2023 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE NË POZICIONIN 1 (NJË) SPECIALIST IT, I SEKTORIT TË IT-SË DHE PRITJES SË QYTETARËVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE (KATEGORIA E PAGËS III-B)

16.02.2023 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE NË POZICIONIN “SPECIALIST ARKIVIST/BIBLIOTEKAR” NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE, KATEGORIA III-B

03.02.2023 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE

26.01.2023 NJOFTIM PËR SHPALLJEN E REKRUTIMIT TË 1 (NJË) EKSPERTI NË FUSHËN E RESPEKTIMIT DHE MBROJTJES TË TË DREJTAVE TË REFUGJATËVE

19.01.2023 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORIN EKZEKUTIVE PËR POZICIONIN SPECIALIST NË SEKTORIN PËR BASHKËPUNIMIN NDËRKOMBËTAR DHE INTEGRIMIN EUROPIAN

12.12.2022 NJOFTIM PËR SHPALLJEN FITUES TË KANDIDATIT NË POZICIONIN NDIHMËS KOMISIONER NË SEKSIONIN E PËRGJITHSHËM

05.12.2022 NJOFTIM MBI SHPALLJEN FITUES PËR POZICIONIN “SPECIALIST I PROKURIMEVE” NË SEKTORIN E FINANCËS DHE PROKURIMEVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE, KATEGORIA III-B

02.12.2022 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE ME PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË PËR VENDIN VAKANT “ND/KOMISIONER” NË SEKSIONIN E PËRGJITHSHËM (KATEGORIA II-B)

23.11.2022 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST I PROKURIMEVE” NË SEKTORIN E FINANCËS DHE PROKURIMEVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE ME LËVIZJE PARALELE

16.11.2022 NJOFTIM MBI SHPALLJEN E VENDIT VAKANT " NDIHMËS KOMISIONER NË SEKSIONIN E PËRGJITHSHËM (KATEGORIA II-B)

09.11.2022 NJOFTIM MBI SHPALLJEN E VENDIT VAKANT "SPECIALIST I PROKURIMEVE" NË SEKTORIN E FINANCËS DHE PROKURIMEVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE

24.10.2022 NJOFTIM PËR SHPALLJEN FITUES TË KANDIDATIT NË POZICIONIN “ND/KOMISIONER”, NË SEKSIONIN E PËRGJITHSHËM (KATEGORIA II-A)

14.10.2022 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “NDIHMËSKOMISIONER” NË SEKSIONIN E PËRGJITHSHËM

08.09.2022 NJOFTIM PËR SHPALLJEN FITUES ME PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË NIVELIN E ULËT DREJTUES NË POZICIONIN “PËRGJEGJËS” NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE

22.08.2022 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE ME PROÇEDURËN E NGRITJES NË DETYRË PËR POZICIONIN “PËRGJEGJËS” NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE

22.08.2022 SHPALLJE VETËM PËR NËPUNËS CIVILË PËR PRANIM NË POZICION TË NIVELIT TË LARTË DREJTUES

08.08.2022 NJOFTIM PËR RIVENDOSJEN NË AFAT TË PROCEDURËS SË KONKURRIMIT

08.08.2022 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “PËRGJEGJËS NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE”, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE, PËR PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE 

08.08.2022 NJOFTIM PËR SHPALLJEN FITUES ME PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË NIVELIN E ULËT DREJTUES NË POZICIONIN “PËRGJEGJËS” NË SEKTORIN E BASHKËPUNIMIT NDËRKOMBËTAR DHE INTEGRIMIT EVROPIAN

08.07.2022 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

07.07.2022 NJOFTIM PËR SHPALLJEN FITUES ME PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL NË NIVELIN EKZEKUTIV NË POZICIONIN “SPECIALIST I SHËRBIMEVE NDAJ QYTETARIT”  NË SEKTORIN E IT-së DHE PRITJES SË QYTETARËVE NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE

04.07.2022 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST I SHËRBIMEVE NDAJ QYTETARËVE” NË SEKTORIN E IT-SË DHE PRITJES SË QYTETARËVE, ME PROCEDURËN E PRANIMIT NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

24.06.2022 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST I SHËRBIMEVE NDAJ QYTETARIT” NË SEKTORIN E IT-SË DHE PRITJES SË QYTETARËVE, PËR PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE

20.06.2022 SHPALLJE VETËM PËR NËPUNËS CIVILË, PËR LËVIZJE PARALELE  DHE PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

20.06.2022 NJOFTIM PËR SHPALLJEN FITUES TË KANDIDATIT NË TESTIMIN E ZHVILLUAR NË DT.16.06.2022 PËR POZICIONIN “ND/KOMISONER” NË SEKSIONIN E PËRGJITHSHËM, (KATEGORIA II-B)  ME PROCEDURËN NGRITJES NË DETYRË

16.06.2022 NJOFTIM MBI SHPALLJEN FITUES TË KANDIDATIT ME PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË / PRANIMIT  NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

13.06.2022 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT “ND/KOMISIONER” NË SEKSIONIN E PËRGJITHSHËM ME PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

13.06.2022 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT “ND/KOMISIONER” TE MEKANIZMI PËR PARANDALIMIN E TORTURËS, TRAJTIMIT OSE DËNIMIT TË EGËR ÇNJERËZOR OSE POSHTËRUES ME PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE, NGRITJES NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE

06.06.2022 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE NË POZICIONIN “SPECIALIST I SHËRBIMEVE NDAJ QYTETARËVE” NË SEKTORIN E IT DHE PRITJES SË QYTETARËVE, KATEGORIA III-B

03.06.2022 NJOFTIM PËR SHPALLJEN FITUES ME PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË NIVELIN E ULËT DREJTUES NË POZICIONIN “PËRGJEGJËS” NË SEKTORIN E SHËRBIMEVE NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE

27.05.2022 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE ME PROÇEDURËN E NGRITJES NË DETYRËPËR POZICIONIN “PËRGJEGJËS” NË SEKTORIN SHËRBIMEVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE

26.05.2022 NJOFTIM MBI SHPALLJE VETËM PËR NËPUNËS CIVIL, PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE PËR VENDIN VAKANT “NDIHMËSKOMISIONER” NË SEKSIONIN E PËRGJITHSHËM

26.05.2022 NJOFTIM MBI SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE PËR VENDIN VAKANT “NDIHMËSKOMISIONER” NË SEKSIONIN E MEKANIZMIT PËR PARANDALIMIN E TORTURËS, TRAJTIMIT OSE DËNIMIT TË EGËR ÇNJERËZOR OSE POSHTËRUES

11.05.2022 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

05.05.2022 NJOFTIM PËR SHPALLJEN FITUES TË KANDIDATIT NË POZICIONIN “ND/KOMISIONER”, NË SEKSIONIN E ORGANEVE TË ADMINISTRATËS QËNDRORE, TË PUSHTETIT VENDOR DHE TË TË TRETËVE QË VEPROJNË PËR LLOGARI TË TYRE ME PROCEDURËN E PRANIMIT NË NIVELIN E LARTË DREJTUES (KATEGORIA II-A)

04.05.2022 NJOFTIM PËR SHPALLJEN FITUES TË KANDIDATIT ME PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË POZICIONIN “ND/KOMISIONER” NË SEKSIONIN E ORGANEVE TË ADMINISTRATËS QËNDRORE, TË PUSHTETIT VENDOR DHE TË TË TRETËVE QË VEPROJNË PËR LLOGARI TË TYRE NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

19.04.2022  NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE ME PROÇEDURËN E NGRITJES NË DETYRË PËR POZICIONIN “ND/KOMISONER” NË SEKSIONIN E ORGANEVE TË ADMINISTRATËS QËNDRORE, TË PUSHTETIT VENDOR DHE TË TË TRETËVE QË VEPROJNË PËR LLOGARI TË TYRE   (KATEGORIA II-B)

15.04.2022 NJOFTIM MBI LISTËN PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE QË DO TI NËNSHTROHEN PROCEDURËS TË KONKURIMIT PËR PËR VENDIN VAKANT “NDIHMËSKOMISIONER” NË SEKSIONIN E ORGANEVE TË ADMINISTRATËS QËNDRORE, TË PUSHTETIT VENDOR DHE TË TË TRETËVE QË VEPROJNË PËR LLOGARI TË TYRE ME PROCEDURËN E EMËRIMIT, REKRUTIMIT, MENAXHIMIT DHE PËRFUNDIMIT TË MARRËDHËNIES NË SHËRBIMIN CIVIL TË NËPUNËSVE CIVILË TË NIVELIT TË LARTË DREJTUES DHE ANËTARËVE TË TND-së.

14.04.2022 NJOFTIM PËR SHPALLJAEN FITUES NË NIVELIN E LARTË DREJTUES NË POZICIONIN “ND/KOMISIONER” NË SEKSIONIN E PËRGJITHSHËM

07.04.2022 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “NDIHMËSKOMISIONER” NË SEKSIONIN E ORGANEVE TË ADMINISTRATËS QËNDRORE, TË PUSHTETIT VENDOR DHE TË TË TRETËVE QË VEPROJNË PËR LLOGARI TË TYRE

31.03.2022 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

30.03.2022 NJOFTIM PËR SHPALLJEN FITUES ME PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL NË NIVELIN EKZEKUTIV NË POZICIONIN “SPECIALIST PROTOKOLLI” NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE

28.03.2022 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “NDIHMËSKOMISIONER” NË SEKSIONIN E PËERGJITHSHËM

23.03.2022 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST PROTOKOLLI” NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE, PËR PROCEDURËNE PRANIMIT NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

16.03.2022 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST PROTOKOLLI” NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE, PËR PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE

02.03.2022 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE NË  “SPECIALIST PROTOKOLLI” NË SEKTORIN E BURIMEVE NERËZORE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE, KATEGORIA III-B.

25.02.2022 SHPALLJE PËR PRANIM NË POZICIONIN E NIVELIT TË LARTË DREJTUES

11.02.2022 SHPALLJE VETËM PËR NËPUNËS CIVILË PËR PRANIM NË POZICION TË NIVELIT TË LARTË DREJTUES

20.10.2021 NJOFTIM PËR SHPALLJEN FITUES TË KANDIDATIT ME PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË PËR POZICIONIN “PËRGJEGJËS” NË  SEKTORIN E BASHKËPUNIMIT NDËRKOMBËTAR DHE INTEGRIMIT EVROPIAN

06.10.2021 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE ME PROÇEDURËN E NGRITJES NË DETYRË PËR POZICIONIN “PËRGJEGJËS” NË  SEKTORIN E BASHKËPUNIMIT NDËRKOMBËTAR DHE INTEGRIMIT EVROPIAN

30.09.20.2021 NJOFTIM MBI SHPALLJEN FITUES TË KANDIDATIT ME PROCEDURËN E PRANIMIT/NGRITJES NË DETYRË NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE PËR VENDIN VAKANT “NDIHMËSKOMISIONER” NË SEKSIONIN E ORGANEVE TË ADMINISTRATËS

17.09.2021 SHPALLJE VETËM PËR NËPUNËS CIVILË, PËR LËVIZJE PARALELE  DHE PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE PËR POZICIONIN PËRGJEGJËS, NË SEKTORIN E BASHKËPUNIMIT NDËRKOMBËTAR DHE INTEGRIMIT EVROPIAN

17.09.2021 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE, NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE PËR VENDIN VAKANT “NDIHMËSKOMISIONER” NË SEKSIONIN E ORGANEVE TË ADMINISTRATËS

14.09.2021NJOFTIM MBI SHPALLJEN FITUES TË KANDIDATIT PËR VENDIN VAKANT SPECIALIST NË SEKTORIN E BASHKËPUNIMIT NDËRKOMBËTAR DHE INTEGRIMIT EVROPIAN

07.09.2021 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE ME PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE PËR POZICIONI SPECIALIST NË SEKTORIN E BASHKËPUNIMIT NDËRKOMBËTAR DHE INTEGRIMIT EVROPIAN

30.08.2021 NJOFTIM MBI SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE PËR VENDIN VAKANT “NDIHMËSKOMISIONER” NË SEKSIONIN E ORGANEVE TË ADMINISTRATËS

24.08.2021 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORIN EKZEKUTIVE PËR POZICIONIN SPECIALIST NË SEKTORIN PËR BASHKËPUNIMIN NDËRKOMBËTAR DHE INTEGRIMIN EUROPIAN

09.07.2021 PUBLIKIMI I HAPJES SË THIRRJES VI TË PROGRAMIT KOMBËTAR TË PRAKTIKAVE TË PUNËS

06.04.2021 NJOFTIM MBI SHPALLJEN FITUES TË KANDIDATIT PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST I PROKURIMEVE” NË SEKTORIN E FINANCËS DHE PROKURIMEVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE, PËR PROCEDURËNE PRANIMIT NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

06.04.2021 NJOFTIM MBI SHPALLJEN FITUES TË KANDIDATIT PËR POZICIONIN VAKANT “ND/KOMISIONER” NË SEKSIONIN E ORGANEVE TË ADMINISTRATËS QËNDRORE, TË PUSHTETIT VENDOR DHE TË TË TRETËVE QË VEPROJNË PËR LLOGARI TË TYRE ME PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE, NGRITJES NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUES

24.03.2021 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT “ND/KOMISIONER” NË SEKSIONIN E ORGANEVE TË ADMINISTRATËS QËNDRORE, TË PUSHTETIT VENDOR DHE TË TË TRETËVE QË VEPROJNË PËR LLOGARI TË TYRE ME PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE, NGRITJES NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE

23.03.2021 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST I PROKURIMEVE” NË SEKTORIN E FINANCËS DHE PROKURIMEVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE, PËR PROCEDURËNE PRANIMIT NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

25.02.2021 NJOFTIM MBI SHPALLJEN E VENDIT VAKANT "SPECIALIST I PROKURIMEVE" NË SEKTORIN E FINANCËS DHE PROKURIMEVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE

23.02.2021 NJOFTIM MBI SHPALLJEN FITUES TË KANDIDATIT PËR POZICIONIN “PËRGJEGJËS” NË SEKTORIN SHËRBIMEVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE

15.02.2021 NJOFTIM MBI SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE PËR VENDIN VAKANT “NDIHMËSKOMISIONER” NË SEKSIONIN E ORGANEVE TË ADMINISTRATËS

12.02.2021 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT "PËRGJEGJËS" I SEKTORIT TË SHËRBIMEVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE

27.01.2021 NJOFTIM MBI SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË SHËRBIMEVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE

20.11.2020 NJOFTIM MBI SHPALLJEN FITUES TË KANDIDATIT ME PROÇEDURËN NGRITJE NË DETYRË NË SEKSIONIN E ADMINISTRATËS

27.10.2020 MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “NDIHMËSKOMISIONER” NË SEKSIONIN E ORGANEVE TË ADMINISTRATËS

19.10.2020 NJOFTIM MBI SHPALLJEN FITUES TË KANDIDATIT ME PROÇEDURËN NGRITJE NË DETYRË NË SEKSIONIN E MKPT-SË.

12.10.2020 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË PËR POZICIONI ‘NDIHMËSKOMISIONER” TE MEKANIZMI PËR PARANDALIMIN E TORTURËS, TRAJTIMIT OSE DËNIMIT TË EGËR, ÇNJERËZOR OSE POSHTËRUES

09.10.2020 NJOFTIM PËR REKRUTIMIN E NJË EKSPERTI NË SEKSIONIN PËR MBROJTJEN DHE PROMOVIMIN E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE

06.10.2020 NJOFTIM MBI RËNDITJEN E KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR POZICIONIN SPECIALIST I SHËRBIMEVE NDAJ QYTETARIT NË SEKTORIN IT DHE PRITJES SË QYTETARIT NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE

30.09.2020 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE “NDIHMËSKOMISIONER” TE MEKANIZMI PËR PARANDALIMIN E TORTURËS, TRAJTIMIT OSE DËNIMIT TË EGËR, ÇNJERËZOR OSE POSHTËRUES

29.09.2020 NJOFTIM MBI SHPALLJEN FITUES TË VENDIT VAKANT "SPECIALIST I SHËRBIMEVE NDAJ QYTETARIT" NË SEKTORIN IT DHE PRITJES SË QYTETARIT, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE

18.09.2020 NJOFTIM MBI SHPALLJEN PËR VENDIN VAKANT “NDIHMËSKOMISIONER” TE MEKANIZMI PËR PARANDALIMIN E TORTURËS, TRAJTIMIT OSE DËNIMIT TË EGËR, ÇNJERËZOR OSE POSHTËRUES

14.09.2020 SHPALLJE VETËM PËR NËPUNËS CIVILË PËR PRANIM NË POZICION TË NIVELIT TË LARTË DREJTUES

11.09.2020 NJOFIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST I SHËRBIMEVE NDAJ QYTETARIT” NË SEKTORIN E IT-SË DHE PRITJES SË QYTETARËVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE, ME PROCEDURËN E PRANIMIT NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

25.08.2020 NJOFTIM MBI SHPALLJEN FITUES TË KANDIDATIT PËR VENDIN VAKANT “NDIHMËSKOMISIONER” TE MEKANIZMI PËR PARANDALIMIN E TORTURËS, TRAJTIMIT OSE DËNIMIT TË EGËR, ÇNJERËZOR OSE POSHTËRUES

17.08.2020 NJOFTIM MBI SHPALLJEN VEND VAKANT PËR SPECIALIST NË SEKTORIN  IT DHE PRITJES SË QYTETARËVE

30.07.2020 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “NDIHMËSKOMISIONER” TE MEKANIZMI PËR PARANDALIMIN E TORTURËS, TRAJTIMIT OSE DËNIMIT TË EGËR, ÇNJERËZOR OSE POSHTËRUES

09.07.2020 NJOFTIM MBI SHPALLJEN FITUES TË KANDIDATIT PËR POZICIONIN “PËRGJEGJËS” NË SEKTORIN SHËRBIMEVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE

26.06.2020 MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE ME PROÇEDURËN E NGRITJES NË DETYRË PËR POZICIONIN “PËRGJEGJËS” NË SEKTORIN SHËRBIMEVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE

18.06.2020 SHPALLJE VETËM PËR NËPUNËS CIVILË PËR PRANIM NË POZICION TË NIVELIT TË LARTË DREJTUES

15.06.2020 NJOFTIM MBI SHPALLJEN FITUES TË KANDIDATIT ME PROCEDURËN E PRANIMIT/NGRITJES NË DETYRË NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

04.06.2020 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT “ND/KOMISIONER” NË SEKSIONIN E ORGANEVE TË ADMINISTRATËS 

01.06.2020 NJOFTIM MBI SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË SHËRBIMEVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE

25.05.2020 NJOFTIM PËR REKRUTIMIN E PËRKOHSHËM TË NJË SANITARE

19.05.2020 NJOFTIM MBI SHPALLJEN E VENDIT VAKANT NDIHMËS KOMISIOER NË SEKSIKONIN E ADMINISTRATËS

17.04.2020 NJOFIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR POZICIONIN “SPECIALIST I SHËRBIMEVE NDAJ QYTETARIT” NË SEKTORIN E IT-SË DHE PRITJES SË QYTETARËVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE

05.03.2020 NJOFIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST I SHËRBIMEVE NDAJ QYTETARIT” NË SEKTORIN E IT-SË DHE PRITJES SË QYTETARËVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE, ME PROCEDURËN E PRANIMIT NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

17.02.2020 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR PROCEDURËN E “LËVIZJES PARALELE” PËR POZICIONIN “SPECIALIST I SHËRBIMEVE NDAJ QYTETARIT”, NË SEKTORIN E IT DHE PRITJES SË QYTETARËVE

14.02.2020 NJOFTIM MBI SHPALLJEN FITUES PËR POZICIONIN NDIHMËS KOMISIONER NË SEKSIONIN E ORGANEVE TË ADMINISTRATËS QËNDRORE, TË PUSHTETIT VENDOR DHE TË TË TRETËVE.

12.02.2020 Programi Kombëtar i Praktikave të Punës, Thirrja V

05.02.2020 SHPALLJE VEND VAKANT PËR SPECIALIST NË SEKTORIN  IT DHE PRITJES SË QYTETARËVE

31.01.2020 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR NDIHMËS KOMISIONER NË SEKSIONIN E ORGANEVE TË ADMINISTRATËS QËNDRORE, TË PUSHTETIT VENDOR DHE TË TË TRETËVE.

28.01.2020 NJOFTIM MBI SHPALLJEN FITUES PËR POZICIONIN SPECIALIST PROKURIMESH

10. 01.2020 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TE KANDIDATEVE PER POZICIONIN SPECILIST PROKURIMESH

07.01.2020 NJOFTIM MBI SHPALLJEN E VENDIT VAKANT NDIHMËS KOMISIOER NË SEKSIKONIN E ADMINISTRATËS

30.12.2019 NJOFTIM MBI SHPALLJEN FITUES NDIHMËS KOMISIONER NË SEKSIONIN E MKPT

26.12.2019 NJOFTIM PARAPRAK MBI LVIZJEN PARALELE PR NDIHMS  KOMISIONER NË SEKSIONIN E MKPT

16.12.2019 NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT NDIHMËS KOMISIONER NË SEKSIONIN E ORGANEVE TË ADMINISTRATËS QËNDRORE, TË PUSHTETIT VENDOR DHE TË TË TRETËVE

16.12.2019 NJOFTIM  MBI SHPALLJEN E VENDIT VAKANT SPECIALIST PROKURIMESH

13.12.2019 NJOFTIM MBI SHPLALLJEN E VENDIT VAKANT NDIHMËS KOMISIONER NË MKPT

12.12.2019 NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR POZICIONIN SPECIALIST NË SEKTORIN PËR BASHKËPUNIMIN DHE INTEGRIMIN EVROPIAN

11.12.2019 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR NDIHMËS KOMISIONER NË SEKSIONIN E ORGANEVE TË ADMINISTRATËS QËNDRORE, TË PUSHTETIT VENDOR DHE TË TË TRETËVE. 

04.12.2019 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT SPECIALIST NË SEKTORIN PËR BASHKËPUNIMIN DHE INTEGRIMIN

12.11.2019 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR  VENDIN VAKANT  SPECIALIST NË SEKTORIN PËR BASHKËPUNIMIN DHE INTEGRIMIN

21.10.2019 NJOFTIM PËR ZGJATJE TË AFATIT TË APLIKIMIT PËR POZICIONIN SPECIALIST NË SEKTORIN PËR BASHKËPUNIMIN NDËRKOMBËTAR DHE INTEGRIMIN

15.10.2019 NJOFTIM PARAPRAK PËR POZICIONIN SPECIALIST NË SEKTORIN PËR BASHKËPUNIMIN DHE INTEGRIMIN EUROPIAN

15.10.2019 SHPALLJE NDIHMËS KOMISIONER NË SEKSIONIN E ORGANEVE TË ADMINISTRATËS QËNDRORE, TË PUSHTETIT VENDOR DHE TË TË TRETËVE

03.10.2019 SHPALLJE SPECIALIST NE SEKTORIN PER BASHKEPUNIMIN DHE INTEGRIMIN EUROPIAN

20.09.2019 NJOFTIM MBI SHPALLJEN ND. KOMISIONER  NË MKPT

25.06.2019 NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR POZICIONIN PËRGJEGJËS I IT NË SEKTORIN E IT DHE PRITJES SË QYTETARËVE

21.06.2019 NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR POZICIONIN SPECIALIST I SHËRBIMEVE NDAJ QYTETARIT NË SEKTORIN E IT DHE PRITJES SË QYTETARËVE

18.06.2019 NJOFTIM PARAPRAK MBI REZULTATET PËR POZICIONIN PËRJGEGJËS I IT NË SEKTORIN E IT DHE PRITJES SË QYTETARËVE

18.06.2019 NJOFTIM PARAPRAK MBI REZULTATET PËR POZICIONIT SPECIALIST I SHËRBIMEVE NDAJ QYTETARËVE NË SEKTORIN E IT DHE PRITJES SË QYTETARËVE

11.06.2019 NJOFTIM PARAPRAK PËR POZICIONIN  SPECIALIST I SHËRBIMEVE NDAJ QYTETARËVE NË SEKTORIN E IT DHE PRITJES SË QYTETARËVE

11.06.2019 NJOFTIM PARAPRAK PËR POZICIONIN PËRGJEGJËS NË SEKTORIN E IT DHE PRITJES SË QYTETARËVE

05.06.2019 NJOFTIM MBI SHPALLJEN FITUES PËR POZICIONIN SPECIALIST I BURIMEVE NJERËZORE NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE

30.05.2019 NJOFTIM MBI SHPALLJEN SPECIALIST NË SEKTORIN E IT DHE PRITJES SË QYTETARIT

28.05.2019 NJOFTIM REKRUTIM I 2 (DY) EKSPERTËVE PRANË SEKSIONIT PËR MBROJTJEN DHE PROMOVIMIN E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE

28.05.2019 NJOFTIM PËRGJEGJËS I IT NË SEKTORIN E PRITJES SË QYTETARËVE DHE IT

22.05.2019 NJOFTIM PËR REKRUTIMIN E NJË EKSPERTI TË JASHTËM TË SPECIALITETIT MJEK PSIKIATËR

21.05.2019 NJOFTIM PARAPRAK MBI SHPALLJEN SPECIALIST NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE

20.05.2019 NJOFTIM MBI SHPALLJEN FITUES PËR POZICIONIN SPECIALIST I FINANCËS NË SEKTORIN E FINANCËS DHE PROKURIMEVE

16.05.2019  NJOFTIM MBI SHPALLJEN FITUES PËR POZICIONIN NDIHMËSKOMISIONER NË SEKSIONIN E PROMOVIMIT DHE MBROJTJES SË TË DREJTAVE TË FËMIJËVE

15.05.2019 NJOFTIM MBI SHPALLJEN FITUES PËR POZICIONIN PËRGJEGJËS I IT NË SEKTORIN E PRITJES SË QYTETARËVE

13.05.2019 NJOFTIM PARAPRAK PËR SHPALLJEN PËRGJEGJËS I IT NË SEKTORIN E PRITJES SË QYTETARËVE

08.05.2019 NJOFTIM PARAPRAK PËR SHPALLJEN SPECIALIST I FINANCËS NË SEKTORIN E FINANCËS DHE PROKURIMEVE

08.05.2019 NJOFTIM RISHPALLJE PËR REKRUTIM EKSPERTI PËR MONITORIMIN E KUFIJVE DHE MBROJTJEN E REFUGJATËVE

06.05.2019 NJOFTIM PARAPRAK PËR SHPALLJEN PËRGJEGJËS I IT NË SEKTORIN E PRITJES SË QYTETARËVE

06.05.2019 NJOFTIM I SHPALLJES FITUES PËR POZICIONIN SPECIALIST NË SEKTORIN E BASHKËPUNIMIT NDËRKOMBËTAR DHE EVROPIAN

25.04.2019 NJOFTIM REKRUTIM EKSPERTI PËR MONITORIMIN E KUFIJVE DHE MBROJTJEN E REFUGJATËVE

25.04.2019 NJOFTIM PARAPRAK PËR SHPALLJEN SPECIALIST NË SEKTORIN E FINANCËS DHE PROKURIMEVE

25.04.2019 NJOFTIM PARAPRAK PËR SHPALLJEN NDIHMËSKOMISIONER NË SEKSIONIN PËR MBROJTJEN DHE PROMOVIMIN E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE

24.04.2019 NJOFTIM PARAPRAK PËR SHPALLJEN SPECIALIST NË SEKTORIN E BASHKËPUNIMIT NDËRKOMBËTAR DHE EVROPIAN

24.04.2019 NJOFTIM PARAPRAK PËR SHPALLJEN SPECIALIST NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE

16.04.2019 NJOFTIM PËR SHPALLJE PËRGJEGJËS I IT NË SEKTORIN E PRITJES SË QYTETARËVE

10.04.2019 NJOFTIM PËR SHPALLJE SPECIALIST NË SEKTORIN E FINANCËS DHE PROKURIMEVE

05.04.2019 NJOFTIM PËR SHPALLJE SPECIALIST NË SEKTORIN PËR BASHKËPUNIMIN NDËRKOMBËTAR DHE INTEGRIMIN EVROPIAN

02.04.2019 NJOFTIM PËR SHPALLJE SPECIALIST NË SEKTORIN E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE

02.04.2019 NJOFTIM PËR SHPALLJE NDIHMËSKOMISIONER NË SEKSIONIN PËR MBROJTJEN DHE PROMOVIMIN E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE

28.02.2019 NJOFTIM MBI SHPALLJEN FITUES NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE ME PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË

22.02.2019 NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR PRANIM NGA JASHTË NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

22.02.2019 NJOFTIM MBI REZULTATET PARAPRAKE TË PROCEDURËS SË PRANIMIT NË POZICION TË NIVELIT TË LARTË DREJTUES

22.02.2019 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR PROÇEDURËN E NGRITJES NË DETYRË PËR POZICIONIN “NDIHMËSKOMISIONER NË SEKSIONIN E PËRGJITHSHËM”

18.02.2019 NJOFTIM MBI REZULTATET PARAPRAKE TË PROCEDURËS SË PRANIMIT NË POZICION TË NIVELIT TË LARTË DREJTUES

18.02.2019 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “DREJTOR I DREJTORISË SË FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE”, PËR PROÇEDURËN E NGRITJES NË DETYRË DHE PRANIMIT NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

12.02.2019 Mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e konkurimit  “Lëvizje Paralele” 

06.02.2019 PËR RISHPALLJEN E REKRUTIMIT TË NJË (1) EKSPERTI NË FUSHËN E MONITORIMIT TË KUFIJVE DHE MBROJTJES SË REFUGJATËVE

28.01.2019 Shpallje Vetëm për Nëpunës Civilë,Lëvizje Paralele dhe për ngritje në Detyrë,Nd/Komisioner në Seksionin e Përgjithshëm

28.01.2019 Njoftim Paraprak për Nd/Komisioner në Seksionin e Organeve të Administratës Qëndrore, të Pushtetit Vendor dhe të të Tretëve që Veprojnë për Llogari të Tyre 

28.01.2019 Njoftim Paraprak për NdihmësKomisioner në në Seksionin për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve

23.01.2019 Shpallje Drejtor Drejtorie

08.01.2019 PËR RISHPALLJEN E REKRUTIMIT TË NJË (1) EKSPERTI NË FUSHËN E MONITORIMIT TË KUFIJVE DHE MBROJTJES SË REFUGJATËVE

17.12.2018 NdKomisioner në Seksionin për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve

17.12.2018 Nd/Komisioner në Seksionin e Organeve të Administratës Qëndrore, të Pushtetit Vendor dhe të të Tretëve që Veprojnë për Llogari të Tyre 

01.11.2018 PËR RISHPALLJEN E REKRUTIMIT TË NJË (1) EKSPERTI NË FUSHËN E MONITORIMIT TË KUFIJVE DHE MBROJTJES SË REFUGJATËVE

11.10.2018 NJOFTIM PËR REKRUTIMIN E DY EKSPERTËVE NË FUSHËN E MONITORIMIT TË KUFIJVE DHE MBROJTJES SË REFUGJATËVE

11.10.2018 NJOFTIM I SHPALLJES FITUES 

03.10.2018  NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST” NË SEKTORIN E MARRËDHËNIEVE ME JASHTË, INTEGRIMIT DHE KOORDINIMIT TË PROJEKTEVE NË DREJTORINË E SHËRBIMEVE NDAJ QYTETARIT ME PROÇEDURËN E  PRANIMIT NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

18.09.2018 NJOFTIM PER VENDIN E PUNES PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST” NË SEKTORIN E MARRËDHËNIEVE ME JASHTË, INTEGRIMIT DHE KOORDINIMIT TË PROJEKTEVE NË DREJTORINË E SHËRBIMEVE NDAJ QYTETARIT

13.09.2018 NJOFTIM I SHPALLJES FITUES

28.08.2018 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

24.08.2018 NJOFTIM PËR SHPALLJEN E TRE VENDEVE VAKANT PËR KOMISIONER NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT

23.08.2018 NJOFTIM I SHPALLJES FITUES

17.08.2018 NJOFTIM  PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “ NDIHMËSKOMISIONER” TE MEKANIZMI PËR PARANDALIMIN E TORTURËS, TRAJTIMIT OSE DËNIMIT TË EGËR, ÇNJERËZOR OSE POSHTËRUES

16.08.2018 NJOFTIM I SHPALLJES FITUES

10.08.2018 NJOFTIM I SHPALLJES FITUES

07.08.2018 NJOFTIM I SHPALLJES FITUES

02.08.2018 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST” NË SEKTORIN E MARRËDHËNIEVE ME JASHTË, INTEGRIMIT DHE KOORDINIMIT TË PROJEKTEVE NË DREJTORINË E SHËRBIMEVE NDAJ QYTETARIT ME PROÇEDURËN E PRANIMIT NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

25.07.2018 NJOFTIM  PARAPRAK PËR VENDIN VAKANT “NDIHMËSKOMISIONER” NË SEKSIONIN PËR POLICINË, SHËRBIMIN SEKRET, BURGJET, FORCAT E ARMATOSURA

25.07.2018 NJOFTIM  PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “NDKOMISIONER – PSIKOLOG ” TE MEKANIZMI PËR PARANDALIMIN E TORTURËS, TRAJTIMIT OSE DËNIMIT TË EGËR, ÇNJERËZOR OSE POSHTËRUES 

25.07.2018 NJOFTIM  PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “ NDIHMËSKOMISIONER” TE MEKANIZMI PËR PARANDALIMIN E TORTURËS, TRAJTIMIT OSE DËNIMIT TË EGËR, ÇNJERËZOR OSE POSHTËRUES

05.07.2018 SHPALLJE VETËM PËR NËPUNËS CIVILË PËR PRANIM NË POZICION TË NIVELIT TË LARTË DREJTUES(NDIHMËS KOMISONER-IIa)

05.07.2018 SHPALLJE VETËM PER NËPUNES CIVILË, LEVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË(NDIHMËS KOMISIONER-IIb)

05.07.2018 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE,NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE

05.07.2018 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

20.06.2018 Shpallje Vend të lirë pune,NdihmësKomisioner në Seksionin për Policinë, Shërbimin Sekret, Burgjet, Forcat e Armatosura dhe Pushtetin Gjyqësor 

23.05.2018 Njoftim për shpalljen fitues me procedurën e “Ngritjes në Detyrë”

11.05.2018 Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për proçedurën‘Nngritje në detyrë’ në pozicionin “Përgjegjës,në sektorin e marrëdhënieve me jashtë,integrimin dhe koordinimit të projekteve ” Në Drejtorinë e Shërbimeve ndaj Qytetarit ”    

25.04.2018 Njoftimi për Lëvizjen Paralele për Përgjegjës i Marrdhënieve me Jashtë

10.04.2018 Shpallje vend të lirë pune për Përgjegjës sektori i Marredhënieve me Jashtë

08.03.2018 Njoftim mbi shpalljen fitues të kandidatit me proçedurën e “Ngritjes nëDetyrë”

22.02.2018 Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për proçedurën e konkurimit të ‘‘NGRITJES NË DETYRË’’

22.02.2018 Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për proçedurën e konkurimit për pozicionin Ndihmës-Komisioner në Seksionin e Administratës

17.01.2018 Shpallje vend të lirë pune  për pozicionin e punës Ndihmës-Komisioner në Seksionin e Administratës

17.01.2018 Shpallje vend të lirë pune  për pozicionin e punës Ndihmës-Komisioner në Seksionin e MKPT-së