Paraqitja grafike e rasteve të shqyrtuara nga institucioni i Avokatit të Popullit gjatë vitit 2020

TË DHËNAT NDËR VITE

Paraqitja grafike e rasteve të trajtuara nga institucioni i Avokatit të Popullit ndër vite.

Raste të institucionit

Paraqitja grafike e rasteve të depozituara dhe të trajtuara pranë institucionit të Avokatit të Popullit dhe 7 Zyrave Rajonale të tij

Të dhënat e Zyrave Rajonale në vitet 2019-2020

Paraqitja grafike e numrit të rasteve të depozituara pranë zyrave rajonale të AP-së krahasuar me vitin 2019

Shpërndarja e rasteve sipas Zyrave Rajonale

Shpërndarja e rasteve sipas Zyrave Rajonale

Shpërndarja e rasteve sipas seksioneve

Paraqitja grafike e shpërndarjes së rasteve sipas seksioneve për vitin 2020

Shpërndarja e rasteve me iniciativë

Paraqitja grafike e shpërndarjes së shqyrtimit të rasteve me iniciative nga Seksionet e AP-së

Kurba e ndryshimit të rasteve me iniciativë

Paraqitja grafike e ndryshimit të vlerave të rasteve me iniciativë të shqyrtara nga insititucioni në vitet 2018-2020

Shpërndarja grafike e ankesave sipas qarqeve

Paraqitja grafike e shpërndarjes së rasteve të shqyrtuara nga institucioni i Avokatit të Popullit sipas qarqeve është si në grafikun e mësipërm.

Numri i zërave të rekomanduara sipas seksioneve

Paraqitja grafike e numrit të zërave të rekomanduara sipas seksioneve

Numri i institucioneve tek të cilët janë adresuar rekomandimet sipas seksioneve

Paraqitja grafike e numrit të institucioneve tek të cilët u janë adresuar rekomandimet

Rekomandimet e adresuara në vitet 2018-2019-2020

Paraqitja grafike e rekomandimeve në vitet 2018, 2019, 2020

Rekomandimet sipas gjinisë

Paraqitja grafike e rekomandimeve sipas gjinisë së ankuesit