Complaint

Complaint from different sectors

Complaints from different years

Complaint distribution

Period 2017 for all cities

Ankesat e regjistruara gjatë vitit 2017

Shpërndarja e ankesave drejtua Institucionit të Avokatit të Popullit

Drejt Institucioneve Shtetërore dhe institucionet që janë në vartësi të tyre.

Paraqitja grafike Nr.8

Ndarja e ankesave sipas mënyrës së trajtimit dhe zgjidhjes 2017

Paraqitja grafike Nr.9

Zgjidhja e ankesave të mbartura nga vitet e tjera sipas Seksioneve dhe zgjidhja e tyre në 2017

Paraqitja grafike Nr.10

Rekomandimet sipas Seksioneve nga ankesat e mbartura 2017