27 June 2022

Recommendations For Violations From The Structures Of The State Police 2021


Recommendations For Violations From The Structures Of The State Police 2021

Kërkesë drejtuar Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë

Rekomandim për dhënien e diferencës së pagës të ndaluar në kundërshtim me pikën 12/a të VKM nr. 200/2017, punonjësit të policisë A.C., si dhe të ish studentëve që kanë ndjekur studimet në ciklin e parë në Akademinë e Sigurisë për periudhën akademike 3-vjeçare 2017-2020

Rekomandim për zbatimin e parimit ligjor të proporcionalitetit kur përdoret forcë fizike për të kontrolluar sjelljen e protestuesve (disa raste të ndodhura gjatë protestave të mbajtura në Tiranë, në muajin dhjetor 2020)

Rekomandim për zbatimin me korrektësi të rasteve dhe kritereve ligjore të shoqërimit të shtetasve, në ambientet e organeve të Policisë së Shtetit si dhe për garantimin e të drejtës së ushtrimit të profesionit dhe raportimit të ngjarjeve nga punonësit e medias të pranishëm në tubime apo aktivitete të tjera të kësaj natyre.

Rekomandim për analizimin e rastit të punonjësve të Policisë Bashkiake Tiranë të cilët kanë kyer veprime me shtetasin S. S

Rekomandim për marrjen e masave të nevojshme për zbatimin me rigorozitet të kritereve të shoqërimit të shtetasve në organet e Policisë së Shtetit dhe respektimin e të drejtave ligjore të personave të shoqëruar, arrestuar/ndaluar

Rekomandim për dhënien e diferencës së pagës të ndaluar në kundërshtim me pikën 12/a të VKM nr. 200/2017, punonjësit të policisë A.C. si dhe të ish studentëve që kanë ndjekur studimet në ciklin e parë në Akademinë e Sigurisë për periudhën akademike 3-vjeçare 2017-2020

Rekomandim për zbatimin e detyrimit ligjor për të paralajmëruar personat pjesëmarrës në tubim se do të përdoret forcë për shpërndarjen e tyre si dhe i parimit ligjor të proporcionalitetit kur përdoret gaz lotsjellës dhe ujë me presion (rasti i protestave të zhvilluara në Tiranë, në muajin dhjetor 2020)

Rekomandim për marrjen e masave ndaj punonjësve të Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë për mohimin e të drejtës së mbrojtjes për protestuesit e Thirrës, si një standard i parashikuar dhe garantuar nga neni 6 § 3 i Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut.

Rekomandim për marrjen e masave të nevojshme për të bërë të mundur pranimin në Akademinë e Sigurisë të shtetasit S.S.

Rekomandim për dhënien e masës disiplinore oficerit të policisë gjyqësore Ilir Bishtaja, efektiv i Komisariatit të Policisë Durrës, për kontroll të paligjshëm të banesës së shtetasit G.K. dhe analizimin e qëndrimit indiferent e pasiv të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës lidhur me këtë rast.

Rekomandim për marrjen e masave të nevojshme për zbatimin e vendimit nr. 182, datë 28.03.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër.