• Rekomandime Për Të Përndjekurit - 2022
  Rekomandime Për Të Përndjekurit - 2022

  Rekomandim lidhur me shmangien e p€rdorimit dhe em€rtimft ft rrugeve, shesheve dhe hapesirave publike me data dhe simbole qd lidhen me td kaluardn e regjimit komunist

  • 9 April 2022

  Rekomandime Për Të Përndjekurit - 2021
  Rekomandime Për Të Përndjekurit - 2021

  Rekomandim për marrjen e masave të nevojshme nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë për realizimin efektiv, brenda afateve të arsyeshme, të së drejtës për marrjen e kë...

  • 24 December 2021

  Rekomandime Për Të Përndjekurit - 2019-2020
  Rekomandime Për Të Përndjekurit - 2019-2020

  Rekomandohet dërgimi menjëherë për miratim në Këshillin e Ministrave i aktit nënligjor për aplikimet për dëmshpërblim të ish të dënuarit politik, p...

  • 16 November 2021