1 Shkurt 2024

Rekomandime Për Pakicat Minoritare 2023


Rekomandime për pakicat minoritare 2023

Rekomandim për ushtrimin e plotë dhe efektiv të funksioneve dhe kompetencave të Bashkisë Elbasan për të mundësuar përmirësimin e kushteve të jetesës së komunitetit Rom që banon në zonën e Rrapishtës, Elbasan, në mënyrë të vazhdueshme dhe të qëndrueshme

Rekomandim për ushtrimin e plotë dhe efektiv të funksioneve dhe kompetencave të Bashkisë Fier për një vlerësim të plotë e gjithpërfshirës, me qëllim përmirësimin e kushteve të jetesës së komunitetit Rom që banon në fshatin Drizë, Fier, në mënyrë të vazhdueshme dhe të qëndrueshme.

Rekomandim për ushtrimin e plotë dhe efektiv të funksioneve me qëllim përmirësimin e kushteve të jetesës së komunitetit Egjiptian që banon në lagjen “Liria” Shkodër, në mënyrë të vazhdueshme dhe të qëndrueshme, dhe sigurimin e angazhimit institucional në këtë çështje

Rekomandim për ushtrimin e plotë dhe efektiv të funksioneve me qëllim përmirësimin e kushteve të jetesës së komunitetit Egjiptian që banon në lagjen “Partizani”, në mënyrë të vazhdueshme dhe të qëndrueshme, dhe sigurimin e angazhimit institucional në këtë çështje

Rekomandim për vlerësimin e mundësive për ngritjen e një programi studimi të nivelit të dytë në gjuhët shipe dhe rome, pranë Departamentit të Gjuhësisë në Universitetin e Elbasanit, si program formimi vazhdues i programit të nivelit të parë, si dhe kryerjen e një analize dhe vlerësimi të mundësive për hapjen e programeve të studimit, fillimisht të nivelit të parë, e më pas edhe të niveleve të tjera, edhe në universitetet e tjera publike në vend.

Rekomandim për hartimin dhe miratimin e dokumenteve strategjikë në nivel vendor, në kuadër të Planit Kombëtar të Veprimit për Barazi, Përfshirje dhe Pjesëmarrjen e Romëve dhe Egjiptianëve 2021-2025

Rekomandim për marrjen e masave të menjëhershme për furnizimin normal me ujë të pijshëm dhe brenda kushteve higjeno-sanitare të fshatit Borakë, Njësia Administrative Sukth, Bashkia Durrës