• Institucioni i Avokatit të Popullit gjatë kësaj periudhe të vështirë të pandemisë është duke kryer detyrën në përmbushje të misionit të tij kushtetues, për mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave dhe lirive themelore të …

    • 27 Maj 2020

    Shpallja e gjendjes së pandemisë globale e ka vendosur vendin tonë në një situatë e cila ka shkaktuar ndërprerjen e një pjese thelbësore të aktivitetit të përgjithshëm shoqëror dhe ekonomik apo zhvillimin e tij, për sa …

    • 8 Maj 2020