1 Shkurt 2023

Rekomandime Drejtuar Pushtetit Vendor 2021-2022


Rekomandime drejtuar Pushtetit Vendor 2021-2022

Rekomandim për analizimin e rastit të punonjësve të Policisë Bashkiake Tiranë të cilët kanë kyer veprime me shtetasin H.Sh. në datën 21.05.2020.

Rekomandohet marrja e masave të nevojshme nga punonjësit e Inspektoratit për Mbrojtjen e Territorit pranë Bashkisë Tiranë dhe nga strukturat e Policisë Bashkiake për të respektuar dhe garantuar të drejtën e ushtrimit të profesionit dhe raportimit të ngjarjeve nga gazetarët e pranishëm gjatë prishjeve të banesave, protestave apo aktiviteteve të tjera të kësaj natyre

Rekomandim për marrjen e masave të nevojshme për ndryshimin e pikave 2, 5, 7 dhe 8 të nenit 61 të Rregullores “Për kushtet dhe rregullat e zënies së hapësirës publike në Bashkinë e Tiranës”, miratuar me Vendimin e Këshillit Bashkiak Tiranë nr. 130, datë 15.11.2018

Rekomandim për marrjen e masave të nevojshme për zbatimin e vendimit nr. 182, datë 28.03.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër

Rekomandim për marrjen e masave të nevojshme për ndryshimin e pikave 2, 5, 7 dhe 8 të Rregullores “Për kushtet dhe rregullat e zënies së hapësirës publike në Bashkinë e Tiranës”, miratuar me Vendimin e Këshillit Bashkiak Tiranë nr. 130, datë 15.11.2018

Rekomandim për marrjen e masave të nevojshme për ndryshimin e pikave 2, 5, 7 dhe 8 të Rregullores “Për kushtet dhe rregullat e zënies së hapësirës publike në Bashkinë e Tiranës”, miratuar me Vendimin e Këshillit Bashkiak Tiranë nr. 130, datë 15.11.2018.