• Rekomandime Këshillit Të Lartë Gjyqësor
  Rekomandime Këshillit Të Lartë Gjyqësor

  Rekomandim për zbatimin me korrektesë të dispozitave ligjore lidhur me njoftimin e vendimit të gjykatës, të burgosurit në vendin e burgimit, si dhe shënimin në dispozitivin e…

  • 21 Shkurt 2022

  Rekomandime Drejtuar Gjykatës Administrative
  Rekomandime Drejtuar Gjykatës Administrative

  Rekomandim për marrjen e masave ligjore për shpejtimin e gjykimit të çështjes administrative nr.31114-00905-86-2018, datë regjistrimi 01.03.2018 me palë paditëse L.P dhe P.P. …

  • 24 Dhjetor 2021

  Rekomandime Drejtuar Gjykatë Së Apelit
  Rekomandime Drejtuar Gjykatë Së Apelit

  Rekomandohet marrja e masave për respektimin e afateve procedurale për arsyetimin dhe dorëzimin e vendimeve gjyqësore Rekomandim për marrjen e masave ligjore për shpejtimin e gjykimit t&…

  • 21 Shkurt 2022

  Rekomandime Drejtuar Gjykatës Së Lartë
  Rekomandime Drejtuar Gjykatës Së Lartë

  Rekomandim për marrjen e masave për respektimin e garancive të procesit të rregullt ligjor Rekomandim për marrjen e masave të nevojshme për zbatimin e akteve normative dhe atyre ind…

  • 24 Nëntor 2021