19 Prill 2021

Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2020


Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2020

Rekomandim për marrjen e masave lidhur me nxjerjen e përgjejgësive dhe evidentimin e personave që kanë çuar në cënimin e së drejtës së pronësisë së ankuesit z. N.Gj, si dhe shpërblimin për shpronësimin për interes publik të sipërfaqes së truallit prej 355 m 2

Për zgjidhjen e disa problemeve të evidentuara në komunikimin me disa drejtori vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve prej Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Për nxjerrjen e akteve nënligjore në zbatim të ligjit nr.111/2018 “Për kadastrën”

Rekomandohet marrja e masave për përfundimin sa më parë të procedimit administrativ për rishqyrtimin e vetëdeklarimit të kryer prej z.S.Z.U., dhe njëherazi, shqyrtimin e deklaratës “Për përfshirjen në procedurën e legalizimit të ndërtimit pa leje dhe/ose shtesë në ndërtim me leje”, nr.2299, datë 12.12.2014, të kryer prej shtetases M.M..

Rekomandim për marrjen e masave lidhur me nxjerjen e përgjejgësive dhe evidentimin e personave që kanë çuar në cënimin e së drejtës së pronësisë së ankuesit z. N.Gj, si dhe shpërblimin për shpronësimin për interes publik të sipërfaqes së truallit prej 355 m2 

Rekomandim për marrjen e masave lidhur me nxjerjen e përgjegjësive dhe evidentimin e personave që kanë çuar në cënimin e së drejtës së pronësisë së ankuesit z. F.D, si dhe shpërblimin për dëmin jashtëkontraktor të shaktuar.

Rekomandim përshpejtimi i procedurave dhe afateve të vendimmarrjes përfundimtare për shqyrtimin e vetëdeklarimit për legalizim nr.3940, datë 29.12.2014, të kryer prej ankueses ***.

Rekomadohet lëshimi menjëherë i vërtetimit që vërteton përbërjen e familjes bujqësore në çastin e kalimit të pronësisë të pasurisë së paluajtshme të regjistruar me nr. 220/49, vol 4, faqe 74, ZK 3714, në regjistrin e pasurive të paluajtshme të Drejtorisë Vendore të ASHK-së Tirana Rurale nr.2.

Rekomandim për shfuqizimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 708 datë 21.11.2018 “Për regjistrimin dhe kalimin në përgjegjësi administrimi të ministrisë përgjegjëse për turizmin të disa pronave të paluajtshme shtetërore, në vijën bregdetare Vlorë-Sarandë”, i ndryshuar.

Rekomandim për rikonceptimin dhe përmirësimin e përmbatjes së vendimeve, për përjashtimin e ndërtimeve pa leje nga legalizimi, nga ana e ASHK-së.