2 January 2023

Rekomandime Drejtuar Gjykatë Së Apelit


REKOMANDIME DREJTUAR GJYKATË SË APELIT

Rekomandim për marrjen e masave për respektimin e afateve procedurale për arsyetimin dhe dorëzimin e vendimeve gjyqësore ( rasti i shtetasit L.T)

Rekomandim për marrjen e masave për respektimin e afateve procedurale për arsyetimin dhe dorëzimin e vendimeve gjyqësore ( rasti i shtetasit E.Ç )

Rekomandim për marrjen e masave ligjore me qëllim respektimin e (afatit të arsyeshëm të gjykimit) garancive të procesit të rregullt ligjor në çështjen gjyqësore civile nr.1328 akti, datë regjistrimi 15.10.2020 me paditës Xh.M dhe të paditur Bashkia Tropojë.

Rekomandohet marrja e masave për respektimin e afateve procedurale për arsyetimin dhe dorëzimin e vendimeve gjyqësore

Rekomandim për marrjen e masave ligjore për shpejtimin e gjykimit të çështjes administrative nr.31114-00905-86-2018, datë regjistrimi 01.03.2018 me palë paditëse L.P dhe P.P.

Rekomandim Gjykatës së Apelit për marrjen e masave ligjore, për përfundimin e gjykimit të çështjes civile, midis shtetasve V.P dhe J.P

Rekomandim drejtuar Gjykatës Administrative të Aplit për shpejtimin e gjykimit të çështjes administrative të paditësit V.L

Rekomandohet marrja e masave për shpejtim gjykimi të çështjes Administrative me Nr.31025003439-86-2016, të ankuesit Y. B. nga Elbasani.

Rekomandojmë marrjen e masave për shpejtimin e gjykimit të dosjes administrative me Nr.11264 regj. datë 29.01.2016, me paditës I. S. nga Tirana.

Rekomandojmë marrjen e masave organizative për shpejtimin e gjykimit të dosjes administrative me Nr.31005- 02266-86-2015 akti datë 17.04.2015, të shtetasit Sh. P. nga Tirana.

Rekomandojmë marrjen e masave për shpejtimin e gjykimit të çështjes administrative me Nr.9730 akti, datë 19.11.2014, me ankues F. L. nga Tirana.

Rekomandim për marrjen e masave tekniko - organizative dhe ligjore me qëllim krijimin e standardeve të reja të gjykimit për zhvillimin e një procesi të rregullt ligjor nga Gjykata Administrative e Apelit Tiranë.

Rekomandojmë marrjen e masave organizative për shpejtimin e gjykimit të çështjes administrative me Nr.9641 regj.them. datë 20.05.2015, me të gjykuar A. M. nga Saranda.

Rekomandojmë marrjen e masave për shpjetimin e gjykimit të çështjes penale me Nr.3874 akti, datë 01.12.2015, me ankues B. A., me objekt lirim me kusht

Rekomandojmë marrjen e masave për planifikimin e zhvillimit të gjykimit të çështjes administrative me Nr.31025-05405-86-2015 akti datë 02.09.2015, të paditësit B. Z. nga Tirana.

Rekomandojmë marrjen e masave për shpejtimin dhe gjykimin e çështjes civile me Nr.02895 akti, datë 03.09.2014 me paditës G. S. nga Tirana.

Rekomandim për shpejtim gjykimi në çështjen civile me Nr.4346 akti, datë 20014 që i përket ankuesit A. M. nga Tirana.

Rekomandojmë shpejtimin e procedurës së gjykimit të çështjes penale Nr.791 akti, datë 03.03.2014 me të gjykuar A. S. nga Tirana

Rekomandojmë të shikohet mundësia e shpejtimit të procedurës së gjykimit të kërkesës së të shtetasit Q. X., me objekt shuarjen e masës sigurimit në bazë të neneve 260 e vijues të K.Pr.Penale.

Rekomandojmë të merren masa organizative dhe proceduriale për përfundimin e gjykimit të çështjes penale Nr.1055 akti, datë 08.11.2013 të Gjykatës Apelit Vlorë.

Rekomandojmë që të shikohet mundësia e shpejtimit të gjykimit të çështjes civile me Nr.1030/13 Akti, datë 02.10.2013 nga Gjykata e Apelit Tiranë.