19 April 2021

Rekomandime Mbi Shkeljet E Pushtetit Vendor 2020


Rekomandime Mbi Shkeljet E Pushtetit Vendor 2020

Rekomandim për marrjen e masave lidhur me nxjerjen e përgjejgësive dhe evidentimin e personave që kanë çuar në cënimin e së drejtës së pronësisë së ankuesit z. N.Gj, si dhe shpërblimin për shpronësimin për interes publik të sipërfaqes së truallit prej 355 m 2

Rekomandim lidhur me mundësinë e përfshirjes së ankuesit z.A.B në një nga programet sociale të strehimit.

Rekomandim për të garantuar respektimin e të drejtës për përfitimin nga rindërtimi i banesës të dëmtur prej fatkeqësisë natyrore, të qytetarit z.B.B

Rekomandim lidhur me vazhdimin e përfitimit të bonusit të qirasë të shtetasit z.B.H. 

Rekomandim lidhur me mënyrën e trajtimit të qytetarëve në institucionet publike.

Rekomandohet përmbushja e detyrimit ligjor për, dhënien e informacionit në dokumenta publike në favor të kërkuesit F.J.. Përgatitjen në formate lehtësisht të kuptueshme dhe të aksesueshme, si dhe vënien në dispozicion të publikut në faqen zyrtare në internet të Bashkisë Këlcyrë/Autoriteti Publik të kategorisë së informacionit të parashikuar në nenin 7 të ligjit nr.119/2014, “Për të drejtën e informimit”, lidhur me projektin “Rijetizimi i pedonaleve dhe krijimi i hapsirave rekreative në sheshin qendër”, Këlcyrë

Rekomandohet nxjerrja e përgjegjësive dhe evidentimi i personave që kanë cënuar pasurinë në posedim të ***, si dhe shpërblimin e dëmit kësaj familjeje nga ndërhyrja e paligjshme.

Rekomandohet vënia në dispozicon e informacionit të kërkuar nga z. ***

Rekomandohet marrja e masave organizative për përshtatshmërinë dhe aksesueshmërinë, brenda standardeve, për personat me aftësi të kufizuar dhe moshën e tretë, në zyrën e “ALEAT”, për aplikimin dhe pajisjen me karta ID dhe Pasaporta Biometrike. Bashkia Devoll.

Rekomandohet marrja e masave organizative për përshtatshmërinë dhe aksesueshmërinë, brenda standardeve, për personat me aftësi të kufizuar dhe moshën e tretë, në zyrën e “ALEAT”, për aplikimin dhe pajisjen me karta ID dhe Pasaporta Biometrike. Bashkia Klos.

Rekomandohet marrja e masave organizative për përshtatshmërinë dhe aksesueshmërinë, brenda standardeve, për personat me aftësi të kufizuar dhe moshën e tretë, në zyrën e “ALEAT”, për aplikimin dhe pajisjen me karta ID dhe Pasaporta Biometrike. Bashkia Durrës.

Rekomandohet marrja e masave organizative për përshtatshmërinë dhe aksesueshmërinë, brenda standardeve, për personat me aftësi të kufizuar dhe moshën e tretë, në zyrën e “ALEAT”, për aplikimin dhe pajisjen me karta ID dhe Pasaporta Biometrike. Bashkia Fushë Arrëz.

Rekomandohet marrja e masave organizative për përshtatshmërinë dhe aksesueshmërinë, brenda standardeve, për personat me aftësi të kufizuar dhe moshën e tretë, në zyrën e “ALEAT”, për aplikimin dhe pajisjen me karta ID dhe Pasaporta Biometrike. Bashkia Gjirokastër.

Rekomandohet marrja e masave organizative për përshtatshmërinë dhe aksesueshmërinë, brenda standardeve, për personat me aftësi të kufizuar dhe moshën e tretë, në zyrën e “ALEAT”, për aplikimin dhe pajisjen me karta ID dhe Pasaporta Biometrike. Bashkia Has.

Rekomandohet marrja e masave organizative për përshtatshmërinë dhe aksesueshmërinë, brenda standardeve, për personat me aftësi të kufizuar dhe moshën e tretë, në zyrën e “ALEAT”, për aplikimin dhe pajisjen me karta ID dhe Pasaporta Biometrike. Njësia Administrative Levan.

Rekomandohet marrja e masave organizative për përshtatshmërinë dhe aksesueshmërinë, brenda standardeve, për personat me aftësi të kufizuar dhe moshën e tretë, në zyrën e “ALEAT”, për aplikimin dhe pajisjen me karta ID dhe Pasaporta Biometrike. Bashkia Maliq.

Rekomandohet marrja e masave organizative për përshtatshmërinë dhe aksesueshmërinë, brenda standardeve, për personat me aftësi të kufizuar dhe moshën e tretë, në zyrën e “ALEAT”, për aplikimin dhe pajisjen me karta ID dhe Pasaporta Biometrike. Njësia Administrative Pishaj.

Rekomandohet marrja e masave organizative për përshtatshmërinë dhe aksesueshmërinë, brenda standardeve, për personat me aftësi të kufizuar dhe moshën e tretë, në zyrën e “ALEAT”, për aplikimin dhe pajisjen me karta ID dhe Pasaporta Biometrike. Bashkia Pukë.

Rekomandohet marrja e masave organizative për përshtatshmërinë dhe aksesueshmërinë, brenda standardeve, për personat me aftësi të kufizuar dhe moshën e tretë, në zyrën e “ALEAT”, për aplikimin dhe pajisjen me karta ID dhe Pasaporta Biometrike. Bashkia Rrogozhinë.

Rekomandohet marrja e masave organizative për përshtatshmërinë dhe aksesueshmërinë, brenda standardeve, për personat me aftësi të kufizuar dhe moshën e tretë, në zyrën e “ALEAT”, për aplikimin dhe pajisjen me karta ID dhe Pasaporta Biometrike. Njësia Administrative Shëngjin.

Rekomandohet marrja e masave organizative për përshtatshmërinë dhe aksesueshmërinë, brenda standardeve, për personat me aftësi të kufizuar dhe moshën e tretë, në zyrën e “ALEAT”, për aplikimin dhe pajisjen me karta ID dhe Pasaporta Biometrike. Bashkia Shijak.

Rekomandohet marrja e masave organizative për përshtatshmërinë dhe aksesueshmërinë, brenda standardeve, për personat me aftësi të kufizuar dhe moshën e tretë, në zyrën e “ALEAT”, për aplikimin dhe pajisjen me karta ID dhe Pasaporta Biometrike. Bashkia Tepelenë.

Rekomandohet marrja e masave organizative për përshtatshmërinë dhe aksesueshmërinë, brenda standardeve, për personat me aftësi të kufizuar dhe moshën e tretë, në zyrën e “ALEAT”, për aplikimin dhe pajisjen me karta ID dhe Pasaporta Biometrike. Njësia Administrative Nr.5, Tiranë.

Rekomandohet marrja e masave organizative për përshtatshmërinë dhe aksesueshmërinë, brenda standardeve, për personat me aftësi të kufizuar dhe moshën e tretë, në zyrën e “ALEAT”, për aplikimin dhe pajisjen me karta ID dhe Pasaporta Biometrike. Bashkia Pustec.