1 Prill 2021

Këshilli I Europës Miraton Rekomandimin Në Mbështetje Të Institucioneve Kombëtare Të Të Drejtave Të Njeriut


KËSHILLI I EUROPËS MIRATON REKOMANDIMIN NË MBËSHTETJE TË INSTITUCIONEVE KOMBËTARE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT

Këshilli i Europës ka miratuar një Rekomandim tepër të rëndësishëm i cili i fton shtetet dhe qeveritë e vendeve anëtare ta forcojnë rolin e Institucioneve Kombëtare të të Drejtave të Njeriut, siç është Avokati i Popullit në Shqipëri.

Rekomandimi pranon rolin e Institucioneve Kombëtare të të Drejtave të Njeriut (IKDNJ) si shtylla të sundimit të ligjit, të drejtave të njeriut dhe demokracisë në Europë dhe rekomandon çdo shtet anëtar të Këshillit të Europës të krijojë, mirëmbajë dhe forcojë një IKDNJ të pavarur në përputhje me Parimet e Parisit dhe për të siguruar një mjedis të mundshëm për bashkëpunim me IKDNJ-të.

Ndërsa merr parasysh rekomandimet dhe Vëzhgimet e Përgjithshme të Nënkomitetit GANHRI për Akreditimin, Rekomandimi i Komitetit të Ministrave nxjerr më tej parimet e Këshillit të Europës mbi IKDNJ-të të cilat Shtetet Anëtare inkurajohen të zbatojnë në ligj dhe praktikë, duke përfshirë:

Sigurimi i një baze të qartë ligjore për IKDNJ-të, mundësisht në nivelin kushtetues;

Sigurimi i aksesit efektiv në informacion dhe politikëbërësve dhe përfshirja në të gjitha fazat e legjislacionit dhe politikëbërjes me implikime të të drejtave të njeriut;

Zbatimin e rekomandimeve të IKDNJ-ve dhe bërjen e zbatimit të tyre, një detyrim ligjor për të dhënë një përgjigje në kohë dhe të arsyetuar;

Nxitjen e vetëdijes dhe bashkëpunimit të të gjitha autoriteteve relevante publike në lidhje me mandatin, pavarësinë dhe rolin e IKDNJ-ve;

Mbrojtjen e IKDNJ-ve nga presionet e kërcënimet si dhe respektimin e informacionit konfidencial të mbledhur nga IKDNJ-të.

Rekomandimi thekson potencialin dhe ndikimin e madh të IKDNJ-ve për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Europë, veçanërisht për zbatimin efektiv të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ).

Rekomandimi gjithashtu inkurajon Shtetet Anëtare të Këshillit të Europës të hulumtojnë mënyrat për të zhvilluar një rol më të fortë dhe një pjesëmarrje kuptimplote të IKDNJ-ve dhe Rrjetit Europian të Institucioneve Kombëtare të të Drejtave të Njeriut (ENNHRI) në Këshillin e Europës.

Që nga miratimi i Rekomandimit të Komitetit të Ministrave të mëparshëm mbi IKDNJ-të në 1997, ka pasur një rritje të konsiderueshme të numrit të IKDNJ-ve të akredituara ndërkombëtarisht në Shtetet Anëtare të Këshillit të Europës: deri më sot, 30 IKDNJ të statusit A ​​dhe 9 IKDNJ të statusit B janë të pranishëm në 37 nga 47 Shtetet Anëtare.

ENNHRI, si vëzhgues i Komitetit Drejtues të Këshillit të Europës për të Drejtat e Njeriut (CDDH), u angazhua fuqimisht në rishikimin e Rekomandimit të Komitetit të Ministrave për IKDNJ-të. Në shkurt të vitit 2020, ENNHRI thirri një takim për të diskutuar se si Rekomandimi mund të bëjë një ndryshim në punën e IKDNJ-ve, si në një nivel kombëtar ashtu edhe për angazhimin me Këshillin e Europës. Si vazhdim i takimit, ENNHRI bëri një paraqitje në Grupin Hartues të CDDH-INST duke identifikuar elementët kryesorë që u përfshinë në tekstin përfundimtar.

Lexoni të plotë rekomandimin KËTU