7 February 2024

Rekomandime Për Shkelje Nga Strukturat E Policisë Së Shtetit 2023


Rekomandime për shkelje nga strukturat e Policisë së Shtetit 2023

Rekomandim për zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga neni 199 i Kodit Rrugor lidhur me njoftimin e kundërvajtësve të shkeljeve administrative dhe marrjen e masave organizative për shpejtimin e procedurave të pagimit të gjobave.

Rekomandim për analizimin e rastit të shkeljes së kryer nga punonjësit e policisë rrugore në rastin e konstatimit dhe gjykimit të kundërvajtjes administrative të kryer nga shtetasi L.M..

Rekomandim për analizimin e shkeljeve ligjore të kryera gjatë procedurës administrative të ndëshkimit të shtetasit E.S

Rekomandim për marrjen e masave të nevojshme administrative për nxjerrjen e vendimit për konstatimin e parashkrimit të dënimit administrativ të vendosur ndaj shtetasit A.K. me procesverbalin e konstatimit të kundërvajtjes datë 03.01.2021.

Rekomandim për shfuqizimin e Urdhrit të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit nr. 1657, datë 12.07.2022, për përjashtimin nga Policia e Shtetit të shtetasit P.B. dhe rikthimin e tij në strukturat e Policisë së Shtetit.

Rekomandim për dërgimin e informacionit dhe dokumentacionit lidhur me shtetasin B.L. dhe fillimin e procedurës disiplinore ndaj drejtorit të Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë.

Rekomandim për analizimin e rastit të kontrollit të banesave të shtetasve A.Gj., L.N. dhe P.N. në fshatin Dajç të bashkisë Lezhë nga oficeri i policisë gjyqësore Zef Marku.

Rekomandim për revokimin e gjobave administrative të vendosura ndaj shtetases I.H., pronare e mjetit me targë AB 415 DD dhe zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga neni 199 i Kodit Rrugor lidhur me njoftimin e kundërvajtësve të shkeljeve administrative të konstatuara në mungesë të drejtuesve të mjeteve.

Rekomandim për marrjen e masave të nevojshme për fillimin e ecurisë disiplinore ndaj personave përgjegjës efektivë të strukturave të Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë për mos zbatimin e detyrimeve ligjore për dokumentimin e veprimit të shoqërimit të shtetases V.B. dhe 9 shtetasve të tjerë në datën 13.05.2023.

Rekomandim për analizimin e shkeljeve ligjore të kryera nga oficeri i policisë gjyqësore Aldo Ndreshaj gjatë kryerjes së veprimeve procedurale me shtetasin V.F..

Kërkesë për dërgim dokumentacioni lidhur me shtetasin B.L. dhe fillimin e procedurës disiplinore ndaj drejtorit të Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë.