9 Shtator 2022

Fakte Në Shifra


FAKTE NË SHIFRA

Rekomandimet e Avokatit të Popullit përputhen në shumë sfera me Objektivat e Zhvillimit të Qndrueshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Axhendën 2030.

Përgjatë vitit të fundit, një numër i madh rekomandimesh të lëshuara nga ky institucion, rreth 183 prej tyre, i kanë shërbyer përmbushjes së Objektivit nr.16 “Për paqe, drejtësi dhe institucione të forta”.

Objektivi nr.9 për “Ndërtimin e infrastrukturës së qëndrueshme, promovimin e industrializimit përfshirës dhe të mbështetur dhe nxitjen e inovacionit” ka qenë në fokusin e numrit të dytë më të madh të rekomandimeve të përpiluara nga Avokati i Popullit.