5 Prill 2022

Fakte Në Shifra


FAKTE NË SHIFRA

Në vitin 2021, institucioni i Avokatit të Popullit ka trajtuar gjithsej 5837 raste.

- 1170 raste të cilat janë konstatuar si ankesa “brenda juridiksionit dhe kompetencës” së institucionit të AP;

- 460 raste të trajtuara me iniciativën e institucionit të AP nga indicie të tilla si mediat, rrjetet sociale, emisionet investigative etj. ;

- 4188 raste të cilat janë trajtuar si këshillime dhe orientime mbi rrugët ligjore që duhet të ndjekin subjektet ankues/kërkues për trajtimin e rasteve;

- 19 raste të vlerësuara si jashtë kompetencës së institucionit të AP.