20 Maj 2021

Dita Kombëtare E Jetimëve


DITA KOMBËTARE E JETIMËVE

Sot më 20 Maj, në Ditën Kombëtare të Jetimëve, ndërgjegjësojmë cilindo institucion të administratës shtetërore, për respektimin e dinjitetit të çdo fëmije, në veçanti fëmijët jetimë.

AP dhe KMPDF vlerësojnë miratimin e Planit Kombëtar të Deinstucionalizimit, në zbatim të rekomandimit të kahershēm të institucionit të Avokatit të Popullit, për miratimin dhe buxhetimin e planit të deinstitucionzimit.

AP dhe KMPDF sjellin në vëmendje zbatimin me rigorozitet në praktikë të këtij plani, me qëllim garantimin e të drejtave të fëmijëve në nevojë, në zbatim të interesit më të lartë të fëmijës.

Në fokus të veprimtarisë së institucionit kombëtar për të drejtat e njeriut, siç është Avokati i Popullit, KMPDF dhe SMPDF, në mënyrë të dedikuar do të vijojnë të punojnë, që çdo fëmijë të trajtohet në mënyrë dinjitoze!