11 Maj 2021

Fakte Në Shifra


FAKTE NË SHIFRA

Rekomandimet e Avokatit të Popullit gjatë vitit të fundit, i përgjigjen shpërndarjes gjinore të ankesave që mbërrijnë në institucion. Kështu, 33 rekomandime kanë pasur si objekt të tyre ankesa që vijnë nga qytetare të gjinisë femër, 71 nga qytetarë meshkuj dhe 152 kanë qenë rekomandime që u interesojnë të gjithë qytetarëve pa dallime gjinore.

Avokati i Popullit i inkurajon gratë dhe vajzat që të drejtohen sa më shumë pranë këtij institucioni për të adresuar ankesat e tyre në lidhje me një gamë të gjerë të drejtash e lirish që lypsen të respektohen nga autoritetet tona.