27 Prill 2023

Shpallje Për Pozicion Komisioner


Shpallje Për Pozicion Komisioner

27.04.2023  NJOFTIM MBI VLERËSIMIN DHE RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN “KOMISIONER” NË SEKSIONIN E PËRGJITHSHËM NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT

06.04.2023 NJOFTIM MBI LISTËN E APLIKANTËVE QË KANË SHPREHUR INTERESIN PËR POZICIONIN "KOMISIONER" NË SEKSIONIN E PËRGJITHSHËM NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT

20.02.2023 NJOFTIM MBI DATËN DHE ORËN E ZHVILLIMIT TË SEANCËS DËGJIMORE TË KANDIDATËVE PËR POZICIONET “KOMISIONER”

14.02.2023 NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR TRE POZICIONET “KOMISIONER” NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT

07.02.2023 NJOFTIM PËR ZGJATJEN E AFATIT PËR SHPALLJEN E NJЁ VENDI VAKANT PËR KOMISIONER NË SEKSIONIN E PËRGJITHSHËM NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT

20.01.2023 NJOFTIM PËR ZGJATJEN E AFATIT PËR SHPALLJEN E NJЁ VENDI VAKANT PËR KOMISIONER NË SEKSIONIN PËR ORGANET E ADMINISTRATËS QENDRORE, TË PUSHTETIT VENDOR DHE TË TË TRETËVE QË VEPROJNË PËR LLOGARI TË TYRE NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT

13.01.2023 NJOFTIM PËR ZGJATJEN E AFATIT PËR SHPALLJEN E NJЁ VENDI VAKANT PËR KOMISIONER NË SEKSIONIN E PËRGJITHSHËM NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT

13.01.2023 NJOFTIM MBI LISTËN E APLIKANTËVE QË KANË SHPREHUR INTERESIN PËR TRE POZICIONET "KOMISIONER" NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT

13.01.2023 NJOFTIM PËR ZGJATJEN E AFATIT PËR SHPALLJEN E SHPREHJES SË INTERESIT NGA ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE / MBROJTËSIT E TË DREJTAVE TË NJERIUT, PËR TË QENË PJESË E KOMISIONIT TË VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE PËR KOMISIONER NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT

20.12.2022 NJOFTIM PËR SHPALLJEN E TRE VENDEVE VAKANTE PËR KOMISIONER NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT

20.12.2022 NJOFTIM PËR SHPALLJEN E SHPREHJES SË INTERESIT NGA ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE / MBROJTËSIT E TË DREJTAVE TË NJERIUT, PËR TË QENË PJESË E KOMISIONIT TË VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE PËR KOMISIONER NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT