4 Qershor 2023

Shpallje Për Pozicion Komisioner


06.04.2023 NJOFTIM MBI LISTËN E APLIKANTËVE QË KANË SHPREHUR INTERESIN PËR POZICIONIN “KOMISIONER” NË SEKSIONIN EPËRGJITHSHËM NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT

09.03.2023 NJOFTIM MBI VLERËSIMIN DHE RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR DY POZICIONET “KOMISIONER” NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT

NJOFTIM MBI VLERËSIMIN DHE RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR DY POZICIONET “KOMISIONER” NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT 

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATËVE PËR DY POZICIONET “KOMISIONER” NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT

NJOFTIM MBI LISTËN E APLIKANTËVE QË KANË SHPREHUR INTERESIN PËR DY POZICIONET “KOMISIONER” NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT

NJOFTIM PËR ZGJATJEN E AFATIT PËR SHPALLJEN E SHPREHJES SË INTERESIT NGA ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE / MBROJTËSIT E TË DREJTAVE TË NJERIUT, PËR TË QENË PJESË E KOMISIONIT TË VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE PËR KOMISIONER NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E SHPREHJES SË INTERESIT NGA ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE  MBROJTËSIT E TË DREJTAVE TË NJERIUT, PËR TË QENË PJESË E KOMISIONIT TË VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE PËR KOMISIONER NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E DY VENDEVE VAKANT PËR KOMISIONER NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT

Urdhër Nr.199, datë 09.12.2021 "Për miratimin e rregullores për procedurat dhe kriteret për pëerzgjedhjen e kandidatëve për komisioner në institucionin e Avokatit të Popullit"