3 February 2020

Recommendations For Violations From The Structures Of The State Police 2018


Recommendations For Violations From The Structures Of The State Police 2018

Rekomandohet “Fillimi i ecurisë disiplinore dhe marrjen e masës disiplinore ndaj z. G. B., me detyrë specialist i policimit në komunitet në rajoni nr.3, pranë Komisariatit të Policisë Fier”.

Rekomandohet “Marrja e masave me qëllim hetimin e shpejtë të procedimit penal nr. 875/2010, hetuar nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës, dhe mundësinë e transferimit të çështjes në një Prokurori të Rrethit Gjyqësor më të afërt, për kryerjen e hetimeve objektive dhe të gjithanshme”.

Rekomandohet “Marrja e masave për kthimin e sendeve të sekuestruara shtetasit D. Z., në zbatim të shkresës nr.7590 datë 18.09. 2017, të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë”

Rekomandim “Për marrjen e masave me qëllim zbatimin korrekt nga Policia e Shtetit, e dispozitave ligjore për zhvillimin normal të tubimeve paqësore të qytetarëve dhe për rastet e shpalljes në kërkim të personave, në respektimin e mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut”.

Rekomandohet “Përmirësimi i paragrafit 7-të dhe shfuqizimi i paragrafit 8-të të Pikës 2, të Udhëzimit të Ministrit të Brendshëm nr.56/1, datë 27.05.2013, “Për përdorimin e burimeve të informacionit, marrjen, administrimin, verifikimin dhe vlerësimin e të dhënave”.

Rekomandim për rivendosjen në vend të të drejtës ligjore të shkelur punonjëses së policisë G.A.(M.)

Rekomandim për fillimin e ecurisë disiplinore ndaj punonjësve të policisë të strukturës operacionale të DVP Tiranë.

Rekomandim për përgatitjen dhe vendosjen në Website e Policisë së Shtetit të modelarëve në zbatim të ligjit “Për tubimet”.