2 January 2023

Rekomandime Drejtuargjykatës Së Posaçme Të Shkallës Së Parë Kundër Korrupsionit Dhe Krimit Të Organizuar 2022


Rekomandime drejtuarGjykatës Së Posaçme Të Shkallës Së Parë Kundër Korrupsionit Dhe Krimit Të Organizuar 2022

Rekomandim për respektimin e afateve ligjore në nxjerrjen e akteve për ekzekutimin e vendimeve penale me burgim