24 December 2021

Rekomandime Drejtuar Gjykatës Administrative


Rekomandime drejtuar gjykatës administrative

Rekomandim për marrjen e masave ligjore për shpejtimin e gjykimit të çështjes administrative nr.31114-00905-86-2018, datë regjistrimi 01.03.2018 me palë paditëse L.P dhe P.P.

Rekomandohet marrja e masave për respektimin e afateve procedurale për arsyetimin dhe dorëzimin e vendimeve gjyqësore

Rekomandim mbi marrjen e masave, për planifikimin e caktimit të gjykimit të çështjes administrative të shtetasit A. K.

Rekomandojmë shpejtimin e procedurës gjyqësore, nga Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, në gjykimin e dosjes me Nr.31020- 00633-86-2017 akti, datë 13.02.2017, me Paditës K. S. nga qyteti i Durrësit.

Rekomandohet marrja e masave për shpejtimin e procedurave të gjykimit të çështjes administrative me Nr.31023-05513-86- 2015akti, datë 04.09.2015 të shtetasit S. T. nga Tirana.

Rekomandohet marrja e masave për shpejtimin e gjykimit të çështjes administrative me Nr.3101-03516-86-2015 akti datë 22.05.2015, e shtetasit Gj. S. nga Shkodra.

Rekomandojmë shpejtimin e gjykimit të dosjes gjyqësore me Nr.31018-02123-86-2016 akti, dhe datë 09.05.2016 me paditës ankusin I. B. nga Tirana.

Rekomandojmë shpejtimin e procedurës së gjykimit të çështjes administrative Nr.31147-04984-86-2017 datë 02.102017, me Paditës shtetasin Gj. S. nga Shkodra nga Gjykata Administrative e Apelit Tiranë.

Rekomandojmë marrjen e masave organizative për shpejtimin dhe përfundimin e gjykimit të çështjes administrative datë 22.01.2016, me ankues shtetasin R.D. nga Dibra.

Rekomandohet marrja e masave për shpejtimin e gjykimit të çështjes administrative kundra Ministrisë së Mbrojtjes me objekt rivendosje në afat të kërkesës për njohjen e Dëshmorit të Atdheut, shtetasit I. P. i vrarë në krye të detyrës me datë 19.04.2003.

Kërkesë për fillimin e ecurisë disiplinore dhe marrjen e masës disiplinore ndaj Kryetarit të Zyrës së Përmbarimit Fier z. Arjan Çepele.

Rekomandim për kryerjen e disa veprimeve ligjore për të mundësuar ekzekutimin e vendimit gjyqësor Nr. 4754, datë 25.06.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë

Rekomandohet marrja e masave për planifikimin e caktimit të gjykimit të çështjes administrative me Nr.31018-04914-86-2016 akti, datë 29.09.2016, midis Paditësit Q. M. dhe të Paditurit D.R.S.SH. Shkodër.

Rekomandohet marrja e masave për shpejtimin e gjykimit të çështjes administrative datë 07.09.2015, me paditës R. K. nga Tirana.

Rekomandohet që nga ana juaj të merren masave që ekspertët mjeko-ligjor Dr.F. S. dhe Dr.Shk.E. Sh., të marrin pjesë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë, me datë 25.05.2017, ora 12.00 si ekspert mjeko ligjor në çështjen gjyqësore të shtetasit I. A..

Rekomandohet marrja e masave dhe planifikimin e caktimit të gjykimit administrative datë 12.03.2015, të Paditësit S.S. nga qyteti i Beratit.

Rekomandojmë marrjen e masave përkatëse për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë, për kthimin në punën e mëparshme të shtetases R. T. nga qyteti i Durrësit

Rekomandohet të merren masa ligjore për zgjidhjen e problemit të 4 dosjeve gjyqësore të gjykuara dhe pa vendime të arsyetuara, shkelje këto të kryera nga gjyqtari i Gjykatës Rrethit Gjyqësor Sarandë, R. D.

Rekomandojmë marrjen e masave për shpejtimin e gjykimit të dosjes gjyqësore me Paditës A. P. kundra të paditurit Z.V.R.P.P. Elbasan ardhur për gjykim me datën 15.09.2015.

Rekomandim për inspektimin e dosjes gjyqësore, në lidhje me gjykimin e kërkesës penale të kërkuesit V. Ç. nga Tirana, për zvarritje gjykimi.

Rekomandojmë shpejtimin e procedurave gjyqësore në gjykimin e çështjes penale Nr.463 akti, datë 11.06.2013 ndaj të pandehurëve E. Z. etj