6 March 2020

Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2017


Rekomandime mbi shkeljet ndaj pronave 2017

Marrjen e masave të menjëhershme për lëshimin e çertifikatave “Për vërtetim pronësie”, për pasuritë e njohura në pronësi me të drejtë kthimi në natyrë sipas Vendimit Gjyqësor Civil të formës së prerë nr.343, datë 25.05.2015, të dhënë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Gjirokastër, ndryshuar me Vendimin nr.524, datë 23.09.2015, të dhënë nga Gjykata e Apelit, Gjirokastër.

Rekomandohet mundësimi i dorëzimit sa më parë i shpërblimit, për pasurinë e shpronësuar të ndjerit V.T, regjistruar me nr.6/26, ZK 8533, të regjistrit të ZVRPP, Fier.

Rekomandohet ushtrimi kontrollit mbi veprimtarinë e ZVRPP, Gjirokastër, për zbatimin e legjislacioni, si dhe i gjithë detyrave për sigurimin e mirëfunksionimit, në çështjen e shtetasit S.D.

Rekomandohet ushtrimi kontrollit mbi veprimtarinë e ZVRPP, Tiranë, për zbatimin e legjislacioni, si dhe i gjithë detyrave për sigurimin e mirëfunksionimit, në çështjen e shtetases G.K

Rekomandohet ushtrimi kontrollit mbi veprimtarinë e ZVRPP,Shkodër, për zbatimin e legjislacioni, si dhe i gjithë detyrave për sigurimin e mirëfunksionimit, në çështjen e shtetases S. Gj

Rekomandohet marrja e masave të menjëhershme për lëshimin e dokumentave të pronësisë në favor të shtetases N.L për pasurinë e transkriptuar në favor të F.L me Nr.265, (vol 1, për fshatin), datë 01.09.1992 të rregjistrit hipotekor

Rekomandohet marrja e masave të menjëhershme për lëshimin e dokumentave të pronësisë në favor të shtetases V.E.M(L) për pasurinë, me nr.2/330, ZK 8591, truall me sipërfaqe 186 m2 dhe shtëpi banimi me sipërfaqe 54 m2 e ndodhur në L.K.Përmetit, Rruga O.Kuka.

Rekomandim ZQRPP Fier për ankesën e shtetases R.S

Rekomandim ZQRPP Vlorë për ankesën e shtetasit G.N