Rekomandim për marrjen e masave, për garantimin e të drejtës për arsim dhe programe zhvillimi për fëmijën E. K., me aftësi të kufizuara, në interesin më të lartë të tij
Rekomandim për marrjen e masave për përmirësimin e kushteve dhe të shërbimeve për fëmijët në Shtëpinë e Fëmijës 6-15 vjeç Sarandë
Rekomandim për marrjen e masave, për përmirësimin e shërbimeve të ofruara për fëmijët në shtëpinë e foshnjës 0-5 vjeç “Hannah dhe Rozafa”, Tiranë.
Rekomandim për monitorimin e vazhdueshëm dhe efektiv të mjediseve të institucioneve arsimore me qëllim parandalimin e reklamimit dhe konsumimit të ushqimeve të dëmshme për shëndetin.
: Rekomandim për përfundimin e studimeve në arsimin bazë/të detyrueshëm të nxënëses rome me inicialet D.R.
Rekomandim për integrimin përmbajtësor fëmijëve romë-egjyptianë në shoqëri
Rekomandim për krijimin e mjediseve të përshtatshme për nxënie efektive, nëpërmjet përmirësimit të infrastrukturës në shkollën 9- vjeçare “Jonuz Çarçiu”në fshatin Tregan, në Bashkinë Elbasan
: Rekomandim për marrjen e masave për trajtimin e rastit të minorenit në konflikt me ligjin me incialet R.B., bazuar në interesin më të lartë të fëmijës
Rekomandim për marrjen e masave për trajtimin e rastit të minorenit në konflikt me ligjin me incialet R.B., bazuar në interesin më të lartë të fëmijës
Rekomandim për përmirësimin e kushteve dhe shërbimeve për fëmijët në Shtëpinë e Foshnjes, Durrës (0-6 vjeç)