Kërkesë për fillimin e procedurës administrative dhe marrjen e masës disiplinore ndaj Shefit të Komisariatit të Policisë Shkodër.
Kërkesë për fillimin e procedurës administrative dhe marrjen e masave disiplinore ndaj punonjësve të Institutit të Mjekësisë Ligjore Tiranë.
Sugjerojmë marrjen e masave të domosdoshme, të menjëhershme,për komunitetet Rome dhe Egjiptiane
Sugjerojmë marrjen e masave për vlerësimin e kushteve social-ekonomike, ofrimin e ndihmës dhe mbështetjes në vazhdimësi për familjen e të moshurës Z.R
Rekomandojmë verifikimin e plotë të vjetërsisë së punës sipas listë-pagesave përkatëse të Ndërmarrjes Bujqësore Krumë e Fajza, Kukës, me qëllim përcaktimin e saktë të viteve të punës të shtetases Gj.S
Rekomandojmë mbledhjen e menjëhershme të kontributeve të sigurimeve shoqërore nga Shoqëria “Arturi” Sh.p.k
Rekomandojmë marrjen e masave të nevojshme, për përballimin e kostove financiare të sigurimit të barrierave mbrojtëse (maskave) ndaj përhapjes së COVID-19, për pjesëtarët e komuniteteve Rome dhe Egjiptiane
Rekomandojmë marrjen e masave për nxjerrjen e akteve nënligjore në zbatim të nenit 6/pika 3 dhe nenit 7/pika3 të ligjit nr.93/2014 “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuar”, i ndryshuar
Rekomandojmë marrjen e masave për realizimin e përshtatshmërisë ndërtimore në trotuaret dhe rrugët e qytetit të Bajram Currit, me qëllim aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuar, të cilët lëvizin me mjete ndihmëse
Rekomandohet marrja e masave të menjëherëshme për përshkrimin sipas legjislacionit në fuqi dhe vënien në dispozicion të shoqerisë “Life” Shpk, të informacionit i cili konsiston në listën e barnave me çmimet “CIF,EXE”, të miratuara për vitet 2014- 2019