9 December 2020

Properties In Albania


Properties in Albania

Rekomandim për marrjen e masave lidhur me nxjerjen e përgjejgësive dhe evidentimin e personave që kanë çuar në cënimin e së drejtës së pronësisë së ankuesit z. N.Gj, si dhe shpërblimin për shpronësimin për interes publik të sipërfaqes së truallit prej 355 m2 

Rekomandim për marrjen e masave lidhur me nxjerjen e përgjegjësive dhe evidentimin e personave që kanë çuar në cënimin e së drejtës së pronësisë së ankuesit z. F.D, si dhe shpërblimin për dëmin jashtëkontraktor të shaktuar.

Rekomandim ATP për kompensimin e pronës së njohur e drejta e kompensimit me vendim të KKKP Berat

Rekomandim ZVRPP Sarandë, për regjistrimin e pronës së përfituar me AMTP, në Fshatin Vrinë, Konispol

Rekomandim ATP për kompensimin e pronës së njohur e drejta e kompensimit me vendim të KKKPP

mandim ZVRPP për korrigjimin e hartës kadastrale te shtetases S.K 

Rekomandim ZVRPP Tirane ndaj punonjësit të Z.V.R.P.P. Durrës

Rekomandim ZVRPP Sarande për çështjen e shtetasit B.P

Rekomandim Ministrit te Drejtesise ndaj Rregjistruesit të Z.V.RR.P.P. Shkodër

Rekomandim Ministrit te Drejtesise për çështjen e shtetasit T.M

Rekomandim Ministrit te Drejtesise për çështjen e shtetasit M.F

Rekomandim Ministrit te Drejtesise për çështjen e shtetases S.K

Rekomandim ZQRPP Fier per ankesen e shtetases R.S

Rekomandim ZQRPP Vlore per ankesen e shtetasit G.N

Rekomandim ZQRPP Tirane ndaj punonjësit të Z.V.R.P.P. Sarandë

Rekomandim ZQRPP Tirane ndaj punonjësit të ZVRPP, Vlorë

Rekomandim ZQRPP Tirane per ankesen e shtetasit M.M

Rekomandim për një ndryshim në listën e pronarëve bashkëngjitur VKM Nr.343, datë 22.04.2015