20 July 2023

Shpallje Për Anëtar Të Këshillit Të Lartë Gjyqësor Dhe Anëtar Të Këshillit Të Lartë Të Prokurorisë Nga Radhët E Anëtarëve Të Organizatave Të Shoqërisë Civile


Shpallje për Anëtar të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Anëtar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga Radhët e Anëtarëve të Organizatave të Shoqërisë Civile

Njoftim

Avokati i Popullit publikon thirrjen e shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë, bazuar në nenet 55 dhe 153, të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” i ndryshuar, për Anëtar të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Anëtar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga Radhët e Anëtarëve të Organizatave të Shoqërisë Civile.

https://www.avokatipopullit.gov.al/manager/media/update/1497/