28 Shtator 2022

Kontakte


Kontakte

Zyra e Projektit të Binjakëzimit

Avokati i Popullit

Bulevardi “Zhan D’Ark”, Nr,2 Kodi postar 1001, Tiranë

Email: twinning.al@lbi-gmr.at; Dorina.Shehu@lbi-gmr.at 

 

Këshilltari Rezident i Binjakëzimit, Z. Dominik HOFMANN

Email: Dominik.Hofmann@univie.ac.at

Tel: +355 696541638

 

Homologe e Këshilltarit Rezident të Binjakëzimit, Znj. Brisida KËRTUSHA  

Email: Brisida.Kertusha@avokatipopullit.gov.al

Tel: +355 4 238 0310

 

Avokati i Popullit, Shqipëri

 

Drejtues Projekti i Vendit Përfitues, Z. Fatbardh ZENELAJ

Sekretar i Përgjithshëm i Avokatit të Popullit

Email: Fatbardh.Zenelaj@avokatipopullit.gov.al

 

Bordi i Avokatit të Popullit, Austri

Drejtues Projekti i Vendit Anëtar, Z. Peter KASTNER

Zëvendës Drejtor i Kabinetit

Email: Peter.Kastner@volksanëaltschaft.gv.at  

 

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri

Znj. Frederique HANOTIER, Menaxhere programi

Email: Frederique.HANOTIER@eeas.europa.eu

 

Njësia Qendrore e Financave dhe Kontratave (CFCU)

Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, Bankës Botërore dhe Donatorëve të tjerë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Znj. Veronika KORKAJ, Drejtor i Përgjithshëm
Email: Veronika.Korkaj@financa.gov.al