Login
Webmail

RAPORT MONITORIMI MBI PROCEDURËN E HEDHJES SË SHORTIT PËR ZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË EMËRIMEVE TË DREJTËSISË,

ZHVILLUAR NGA KUVENDI I REPUBLIKES NË DATËN 07.12.2017

 

31.03.2017 Lista me Kandidatët që plotësojnë kriteret formale  

31.03.2017 Lista me Kandidatët që nuk plotësojnë kriteret formale

 

Shpjegime mbi kandidatët që nuk kanë përmbushur kriteret formale për pozicionet e institucioneve të Rivlerësimi Kalimtar për Gjyqtarë dhe Prokurorë në Republikën e Shqipërisë

 

30.03.2017 Mbi përcjelljen e listave të kandidatëve aplikues për institucionet e rivlerësimit kalimtar

Drejtuar: Kryetares së Bordit Drejtues të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit (ONM)

              Znj.Genoveva Ruiz CALAVERA

 

30.03.2017 Kthim Përgjigje për publikimin e listës së kandidatëve që kanë aplikuar për pozicionet e anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë

Drejtuar: Avokatit të Popullit

              Z.Igli TOTOZANI

 

27.03.2017 Për publikimin e listës së kandidatëve që kanë aplikuar për pozicionet e anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë

Drejtuar: Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

              Z.Besnik DERVISHI

 

17.03.2017 THIRRJE PËR PLOTËSIM TË DOKUMENTACIONIT PËR KANDIDATËT QË NUK KANË PËRMBUSHUR KRITERET FORMALE PËR SHKAK TË MUNGESËS SË DOKUMENTACIONIT TË KËRKUAR LIGJOR, PËR POZICIONET E ANËTARËVE TË INSTITUCIONEVE TË RIVLERËSIMIT KALIMTAR TË GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

 

17.03.2017 Letra e Avokatit të Popullit drejtuar Kryetares së Bordit Drejtues të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, znj. Genoveva Ruiz-Calavera lidhur me procesin e pranimit të dokumentacionit për kandidatët e listës B. 

 

03.03.2017 Letra e Znj.Genoveva Riuz Calavera drejtuar Avokatit të Popullit për përcjelljen e vlerësimit dhe Rekomandimeve të vëzhguesve të OMN-së

 

17.02.2017 Avokati i Popullit përfundon verifikimin e dokumentacionit për qytetarët që shprehën interesin për pjesëmarrje në organet e Vetingut

 

Avokati i Popullit, në ushtrim të kompetencave të përcaktuara nga ligji nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, ka kryer në përputhje me përcaktimet e dhëna në nenin 6 dhe 7 të këtij ligji, verifikimin e kritereve formale të kandidatëve, të cilët kanë shprehur interesin për anëtare të institucioneve të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Ky proces është zhvilluar nën monitorimin e pandërprerë të ekspertëve ndërkombëtarë të ONM-së.  

Pas, verifikimit të të gjithë aplikimeve për pozicionet e institucioneve të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, Avokati i Popullit ka verifikuar në tërësi 192 aplikime nga të cilat:

  1.     29 aplikime kanë përmbushur kriteret formale për secilin pozicion  të parashikuar nga ligji;
  2.   164 aplikime nuk kanë përmbushur kriteret formale të përcaktuara nga ligji për secilin pozicion.

 

Në përfundim të këtij procesi, si dhe në zbatim të nenit 7 pika 6 të ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Avokati i Popullit, i ka dorëzuar Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit listat e kandidatëve, si dhe të gjitha dosjet individuale fizike të aplikimeve të shqyrtuara për këta kandidatë.

Vlerësimi dhe rekomandimet për kandidatët nga Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit, do t’i përcillen Avokatit të Popullit, që së bashku me dy listat e sipërcituara do t’ja dorëzojë më pas Kuvendit të Shqipërisë.

Më poshtë, do të gjeni edhe listat emërore të kandidatëve të cilët kanë plotësuar kriteret formale për secilin pozicion, si dhe të kandidatëve të cilët nuk i plotësojnë këto kritere.

Lista me Kandidatët që plotësojnë kriteret formale  

Lista me Kandidatët që nuk plotësojnë kriteret formale

 

26.01.2017  THIRRJE PËR PARAQITJEN E SHPREHJES SË INTERESIT PËR POZICIONET E ANËTARËVE TË INSTITUCIONEVE TË RIVLERËSIMIT KALIMTAR TË GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

 

Ligji i VETINGUT

SHTOJCA  1 e LIGJIT-Nr-84-dt-30-8-2016