Login
Webmail

Vende të Lira Pune

01.11.2018 PËR RISHPALLJEN E REKRUTIMIT TË NJË (1) EKSPERTI NË FUSHËN E MONITORIMIT TË KUFIJVE DHE MBROJTJES SË REFUGJATËVE

11.10.2018 NJOFTIM PËR REKRUTIMIN E DY EKSPERTËVE NË FUSHËN E MONITORIMIT TË KUFIJVE DHE MBROJTJES SË REFUGJATËVE

11.10.2018 NJOFTIM I SHPALLJES FITUES 

03.10.2018  NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST” NË SEKTORIN E MARRËDHËNIEVE ME JASHTË, INTEGRIMIT DHE KOORDINIMIT TË PROJEKTEVE NË DREJTORINË E SHËRBIMEVE NDAJ QYTETARIT ME PROÇEDURËN E  PRANIMIT NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

18.09.2018 NJOFTIM PER VENDIN E PUNES PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST” NË SEKTORIN E MARRËDHËNIEVE ME JASHTË, INTEGRIMIT DHE KOORDINIMIT TË PROJEKTEVE NË DREJTORINË E SHËRBIMEVE NDAJ QYTETARIT

13.09.2018 NJOFTIM I SHPALLJES FITUES

28.08.2018 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

24.08.2018 NJOFTIM PËR SHPALLJEN E TRE VENDEVE VAKANT PËR KOMISIONER NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT

23.08.2018 NJOFTIM I SHPALLJES FITUES

17.08.2018 NJOFTIM  PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “ NDIHMËSKOMISIONER” TE MEKANIZMI PËR PARANDALIMIN E TORTURËS, TRAJTIMIT OSE DËNIMIT TË EGËR, ÇNJERËZOR OSE POSHTËRUES

16.08.2018 NJOFTIM I SHPALLJES FITUES

10.08.2018 NJOFTIM I SHPALLJES FITUES

07.08.2018 NJOFTIM I SHPALLJES FITUES

02.08.2018 NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST” NË SEKTORIN E MARRËDHËNIEVE ME JASHTË, INTEGRIMIT DHE KOORDINIMIT TË PROJEKTEVE NË DREJTORINË E SHËRBIMEVE NDAJ QYTETARIT ME PROÇEDURËN E PRANIMIT NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL                    

25.07.2018 NJOFTIM  PARAPRAK PËR VENDIN VAKANT “NDIHMËSKOMISIONER” NË SEKSIONIN PËR POLICINË, SHËRBIMIN SEKRET, BURGJET, FORCAT E ARMATOSURA

25.07.2018 NJOFTIM  PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “NDKOMISIONER – PSIKOLOG ” TE MEKANIZMI PËR PARANDALIMIN E TORTURËS, TRAJTIMIT OSE DËNIMIT TË EGËR, ÇNJERËZOR OSE POSHTËRUES 

25.07.2018 NJOFTIM  PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “ NDIHMËSKOMISIONER” TE MEKANIZMI PËR PARANDALIMIN E TORTURËS, TRAJTIMIT OSE DËNIMIT TË EGËR, ÇNJERËZOR OSE POSHTËRUES

05.07.2018 SHPALLJE VETËM PËR NËPUNËS CIVILË PËR PRANIM NË POZICION TË NIVELIT TË LARTË DREJTUES(NDIHMËS KOMISONER-IIa)

05.07.2018 SHPALLJE VETËM PER NËPUNES CIVILË, LEVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË(NDIHMËS KOMISIONER-IIb)

05.07.2018 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE,NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE

05.07.2018 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

20.06.2018 Shpallje Vend të lirë pune,NdihmësKomisioner në Seksionin për Policinë, Shërbimin Sekret, Burgjet, Forcat e Armatosura dhe Pushtetin Gjyqësor 

23.05.2018 Njoftim për shpalljen fitues me procedurën e “Ngritjes në Detyrë”

11.05.2018 Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për proçedurën‘Nngritje në detyrë’ në pozicionin “Përgjegjës,në sektorin e marrëdhënieve me jashtë,integrimin dhe koordinimit të projekteve ” Në Drejtorinë e Shërbimeve ndaj Qytetarit ”    

25.04.2018 Njoftimi për Lëvizjen Paralele për Përgjegjës i Marrdhënieve me Jashtë

10.04.2018 Shpallje vend të lirë pune për Përgjegjës sektori i Marredhënieve me Jashtë

08.03.2018 Njoftim mbi shpalljen fitues të kandidatit me proçedurën e “Ngritjes nëDetyrë”

22.02.2018 Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për proçedurën e konkurimit të ‘‘NGRITJES NË DETYRË’’

22.02.2018 Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për proçedurën e konkurimit për pozicionin Ndihmës-Komisioner në Seksionin e Administratës

17.01.2018 Shpallje vend të lirë pune  për pozicionin e punës Ndihmës-Komisioner në Seksionin e Administratës

17.01.2018 Shpallje vend të lirë pune  për pozicionin e punës Ndihmës-Komisioner në Seksionin e MKPT-së

15.11.2017 Rrishpallje  për Rekrutimin e një Eksperti në fushën e Monitorimit të Kufijve dhe mbrojtjes së Refugjatëve

08.11.2017 Njoftim  për Rekrutimin e një Eksperti në fushën e Monitorimit të Kufijve dhe mbrojtjes së Refugjatëve

14.04.2017 Njoftim për shpalljen e pesë vendeve vakant për Komisioner në Institucionin e Avokatit të Popullit

10.01.2017 Njoftim për shpalljen e tre vendeve vakant për Komisioner në Institucionin e Avokatit të Popullit

05.12.2016 Rishpallje dy vende të lira pune për Komisioner

05.12.2016 Shpallje vend të lirë pune  për pozicionin e punës Ndihmës-Komisioner

08.11.2016 Shpallje për rekrutim nëpërmjet lëvizjes Paralele ose Ngritjes në detyrë për pozicionin e punës Ndihmës-Komisioner

03.10.2016 Rishpallje dy vende të lira pune për Komisioner

29.08.2016 Rishpallje dy vende të lira pune për Komisioner

03.08.2016 Njoftim mbi shpalljen e fituesit Specialist i Shërbimeve ndaj Qytetarit

27.07.2016 Njoftim për proçedurën e konkurrimit të hapur dhe pranim në shërbimin civil për specialist i Shërbimeve ndaj Qytetarit

18.07.2016 Njoftim mbi rezultatet e testimit të kandidatëve për proçedurën e konkurrimit “LËVIZJE PARALELE” për specialist i Shërbimeve ndaj Qytetarit.

12.07.2016 Njoftim për rishpalljen e dy vendeve vakante për Komisioner në Institucionin e Avokatit të Popullit

12.07.2016 Njoftim për fazën e 2 të konkurrimit Specialist i Shërbimeve ndaj Qytetarit, në Drejtorinë e Shërbimeve ndaj Qytetarit 

06.07.2016 Njoftim mbi shpalljen e fituesit me procedurën e “Ngritjes në Detyrë” në Shërbimin Civil

27.06.2016 Njoftim mbi shpalljen e fituesit Përgjegjës i Marrëdhënieve me Jashtë 

23.06.2016 Njoftim mbi rezultatet për Nd/Komisioner në Seksionin për Mbrojtjen dhe promovimin e të Drejtave të Fëmijëve 

23.06.2016 Shpallje për lëvizje paralele për Specialist i Shërbimeve ndaj Qytetarit, në Drejtorinë e Shërbimeve ndaj Qytetarit 

17.06.2016 Njoftim mbi rezultatet për proçedurën e konkurrimit “Lëvizje Paralele” për NDKOMISIONER 

17.06.2016 Njoftim mbi rezultatet e kandidatëve për konkurrimin Përgjegjës i Marrëdhënieve me Jashtë

20.05.2016 Vend të lirë pune Ndihmës Komisioner Seksioni i Fëmijëve

20.05.2016 Vend të lirë pune Përgjegjës sektori i Marrëdhënieve me Jashtë

03.05.2016  Njoftim mbi rezultatet e testimit për proçedurën e konkurrimit “Lëvizje Paralele” për NDKOMISIONER 

22.04.2016 Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për proçedurën e konkurrimit “Lëvizje Paralele” për NDKOMISIONER 

04.04.2016 Vend të lirë pune Ndihmës Komisioner Seksioni i Administratës

04.04.2016 Vend të lirë pune Përgjegjës sektori i Marrëdhënieve me Jashtë

10.03.2016 Njoftim mbi rezultatet e verifikimit të kandidatëve me proceduren e pranimit në detyre specialist protokoll arkive

02.03.2016 Rishpallje dy vende të lira pune për Komisioner

24.02.2016 Njoftim për fazën e 2 të konkurrimit specialist arkiv protokolli

17.02.2016 Njoftim mbi rezultatet e verifikimit të kandidatëve me proceduren e ngritjes në detyre NDKOMISIONER

16.02.2016 Vend të lirë pune për arkivist

12.02.2016 Njoftim per fazen e 2 te konkurrimit specialist ArkivProtokolli

08.02.2016 Njoftim për fazën e 2 të konkurrimit për NdihmësKomisioner

03.02.2016 Njoftim për fazën e 2 të konkurrimit specialist Arkiv-Protokolli

19.01.2016 Dy Vende të lira pune për Komisioner

18.01.2016 Vend të lirë pune Ndihmës Komisioner Seksioni i Administratës

18.01.2016 Vend të lirë pune Ndihmës Komisioner MKPT 

18.01.2016 Vend të lirë pune Përgjegjës sektori i Marrëdhënieve me Jashtë

18.01.2016 Vend të lirë pune Specialist Protokolli

31.12.2015 Vend të lirë pune Biblotekar

29.12.2015 Vend të lirë pune Asistent Projekti

21.12.2015 Njoftim pezullimi testimi për Specialist Protokolli 

27.11.2015 Vend të lirë NdihmësKomisioner MKPT

27.11.2015 Vend të lirë Përgjegjës sektori i Marrëdhenieve me Jashtë

27.11.2015 Vend të lirë Specialist Protokolli

29.09.2015 Njoftim mbi shpalljen e fituesit Specialist i Shërbimeve ndaj Qytetarit

25.09.2015 Njoftim mbi shpalljen e fituesit Specialist Finance

21.09.2015 Njoftim mbi Rezultatet të konkurrimit specialist i Shërbimeve ndaj Qytetarit

14.09.2015 Njoftim për fazën e 2 të konkurrimit specialist Finance

04.09.2015 Njoftim mbi shpalljen fitues të kandidatit me procedurën e “Lëvizjes Paralele

04.09.2015 Njoftim mbi rezultatet e verifikimit të kandidatëve me procedurën e “Lëvizjes Paralele”

04.09.2015 Njoftim mbi rezultatet e verifikimit të kandidatëve me proceduren e Levizjes Paralele specialist finance

28.08.2015 Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për proçedurën e konkurimit ”Lëvizje Paralele” 

13.08.2015 Vend të lirë pune për 1 ND/Komisioner

13.08.2015 Vend të lirë pune për 1 Specialist Finance

31.07.2015 Vend të lirë pune për 2 Komisioner

29.05.2015 Vend të lirë pune për 2 Komisioner

Njoftim mbi shpalljen e fituesit me procedurën Ngritje në Detyrë

 Vend i lirë pune për Ekspert Lokal i Medias

Njoftim mbi shpalljen e fituesit për pozicionin Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë,Integrimit dhe Koordinimit të Projekteve

​Njoftim për Fazën e dytë për vendet e lira të punës:

Njoftim mbi shpalljen e fituesëve për Nd/Komisioner

Njoftim mbi shpalljen e fituesit

 

Njoftim për fazën e 2 të konkurrimit për ND/KOMISIONER

Njoftim për fazën e 2 të konkurrimit për Specialist i Financës dhe Administratës

Njoftim për fazën e 2 të konkurrimit për Specialist, në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit dhe Koordinimit të   Projekteve.

 

Vend të lirë pune për 2 Komisioner

Vend të lirë pune për 3 Ndihmës Komisioner

Vend të lirë pune për 2 Specialist