Login
Webmail

Kategoritë e informacionit publik pa kërkesë

 

Baza ligjore

 

Dokumenti/Përmbajtja

 

Afati kohor për publikim

 

Mënyra e publikimit

 

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij

Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik. 

Neni 7/1/a/d

a) Rregullore e brëndshme e AP 
b) Struktura organizative
c) Organigrama sipas funksioneve
d) Struktura e pagave.
e)Stafi i AP-së dhe Kontaktet

E përditësueshme

Në faqen zyrtare  në menunë “Baza Ligjore”,
“Rreth Nesh”

Në faqen zyrtare  në menunë“Trasparenca e Institucionit”

Sekretari i Përgjithshëm

Drejtoria e Shërbimeve dhe Financës

Akte ndërkombëtare
ligje;
akte nën
ligjore;
dokument politikash;
dokument tjetër.

Neni 7/1/b

 

 

 

 

 

 

a) Kushtetuta
b) Konventa Ndrërkombëtare
c) Kodi i Procedurës Administrative 
d) Kodi i sjelljes 
e) Ligji 8454 i AP, i ndryshuar
f) Ligji për Mrojtjen e Konsumatorëve
g) Ligji për të Drejtat dhe Trajtimin e Dënuarve në Burg
h) Ligji për të Drejtën e Informimit
i) Strategji e AP në kuadër të projektit me Qeverinë e Danimarkës
j) Raportet vjetorë të AP
k) Raporte të Vecanta të AP
l) Rezolutat e Kuvendit të Shqipërisë

Pas botimit në fl /zyrtare

 

 

Pas miratimit të urdhrit nga 
Avokati i Popullit

 

 

 

 

Menjëherë pas dorëzimit në Kuvend

 Në faqen zyrtare në menunë“Baza Ligjore”

 

 

 

 

 

Në faqen zyrtare në menunë “Trasparenca e Institucionit”(Projekti Danez)

Në faqen zyrtare në menunë“Raportet”

Komisionerët sipas seksioneve.

 Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, 
adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat 
e ankimit të vendimit përkatës.

 Neni 7/1/c/g

a) Format kërkese
Format ankese
c) Procedurat për ankimim
d) Adresë postare:
Blv. “Zhan D’Ark”, Nr. 2, Tiranë
Tel: 04 2 380 300, 04 2380 333
Fax: 04 2 380 315

e) Adresë e-mail:
Email: ap@avokatipopullit.gov.al

Pas miratimit të Programit të transparencës.
Menjëherë në rast ndryshimesh

Në faqen zyrtare në menunë
“Ankohu”, «Kërkesë për informacion»

Drejtoria e Shërbimeve ndaj Qytetarit

Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe 
kontakt
et e koordinatorit për të drejtën e informimit. 

Neni7/1/ç

a) Koordinatori për të Drejtën e Informimit: Besnik Deda.
Tel: 042380343 ; Email: bdeda@avokatipopullit.gov.al
b) Institucioni i AP ndodhet në krah të Ministrisë të Jashtme, në blvd: « Zhan D’Ark ».
c) Orari i punës : Cdo ditë nga e hëna në të premte 08.30-16.30

Pas miratimit të urdhrit të caktimit të Koordinatorit.

Në faqen zyrtare në menunë Kontakte”, “Koordinatori për të drejtën e informimit”

Ndihmëskomisionerë

 Përshkrim i procedurave të zgjedhjes, kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve.

Neni 7/1/d

a) Ligji nr.8454, datë 4.2.199 « Për AP », i ndryshuar, Neni 3-11 (zgjedhja e AP) dhe Neni 33-34 (zgjedhja e komisionerëve)
b) Vendim Kuvendi, për të zgjedhurit nga Kuvendi
c) Rregullore e Brëndshme

 

  

Menjëherë pas botimit në fl /zyrtare.

 

E përhershme

Në faqen zyrtare në menunë “Baza Ligjore”

 Sekretari i Përgjithshëm

Drejtoria e Shërbimeve dhe Financës

Mekanizmat monitorues; 
Raporte  auditi;
Dokumentet me tregues performance;

Neni7/1/dh

a) Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë

    Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë

b) Raporte monitorimi dhe auditimi. (KLSH&KMSHC& Kompani Auditimi e pavarur)

 

 

Menjëherë pas depozitimit në Institucionin e AP.

Menjëherë pas depozitimit të kërkesës për Auditim pranë Avokatit të Popullit.

Në faqen zyrtare në menunë “Trasparenca e Institucionit”.

 

 

Sekretari i Përgjithshëm

Drejtoria e Shërbimeve dhe Financës

Buxheti 

Neni 7/1/e 

Buxheti

 

Raporte

Pas miratimit të ligjit të buxhetit.

Çdo tre mujor.

Në faqen zyrtare në menunë “Trasparenca e Institucionit”(Buxheti/Raporte Monitorimi).

Sekretari i Përgjithshëm

Drejtoria e Shërbimeve dhe Financës

Informacion për procedurat e prokurimit.

Neni 7/1/ë

a) Rregjistri i prokurimeve
b) Lista e kontratave të lidhura
c) Shuma e kontraktuar
d) Palët e kontraktuara

Menjëherë pas dërgimit në APP.

Në faqen zyrtare në menunë “Trasparenca e Institucionit”(Tendera).

Drejtoria e Shërbimeve dhe Financës

Shërbimet e autoritetit për publikun.

 Neni 7/1/f

Rregjistri i shërbimeve të tjera.

  

 

Përditësohet periodikisht.

 

 E përhershme.

 

 

Në faqen zyrtare në menunë “Njoftime” dhe Trasparenca e Institucionit”.
 
Me kufizime të masave të sigurisë të përdorura nga kontrolluesit

Drejtoria e Shërbimeve dhe Financës

Shefi i sektorit të IT

Paraqitja e mendimeve në hartimin e p/akteve, etj.

Neni 7/1/gj

p/akt ligjor dhe nënligjor
p/strategji

Pas nënshkrimit të relacionit shoqërues.

Në faqen zyrtare në menunë, sipas Seksioneve.

Komisionerët sipas seksioneve

Mbajtja e dokumentacionit nga Avokati i Popullit.

Neni 7/1/h

a) Tabelë (lista e dokumenteve me rëndësi historike/kombëtare)
b) Tabelë (lista e dokumenteve për asgjësim)

Pas miratimit të urdhrit të Komisionit të Ekspertizës.

Në faqen zyrtare në menunë, sipas Seksioneve.

DSHF/specialisti i Arkiv - Protokollit

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të ligjit nr. 119/2014 

 

Neni 7/1/i 

Tabelë (Rregjistri i posacëm për kërkesat për informim)

Pas miratimit të programit të transparencës.

Në faqen zyrtare në menunë 
“Njoftime” dhe “Trasparenca e Institucionit”.
Me kufizime të identitetit të ankuesit. 

Koordinatori

Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.

Neni 7/1/k

a) Raporte
b) Rekomandime
c) Nëpunës civil (vende vakante) 

Pas miratimit nga Avokati i Popullit.

Pas krijimit
të çdo vendi vakant.
  

   

Në faqen zyrtare në menunë “Raportet”“Trasparenca e Institucionit”“Rekomandime”
Me kufizime të subjekteve të të dhënave personale në vendime dhe rekomandime

Komisionerët sipas seksioneve

Drejtoria e Shërbimeve dhe Financës

Informacione të tjera  të dobishme.

Neni 7/1/l

a) Ankesa
b) Kërkesa
c) Intervista

 

Pas miratimit nga Avokati i Popullit (Kabineti)

Në faqen zyrtare në menunë “Revista e Avokatit të Popullit”, «Ankohu»
 

 Kabineti i Avokatit t