Login
Webmail

0-18 vjeç : ju keni të gjitha të drejtat ! 
Këtu janë të drejtat kryesore
Mbrojtja e jetës dhe mirëqenies fizike, mendore, shpirtërore, morale dhe sociale.
Respekti për nevojat tuaja themelore: të jeni ushqyer siç duhet, të veshur, të keni një banesë dhe të kujdeseni për veten.
Një identitet : një emër, një mbiemër dhe një kombësi
Të trajtoheni si fëmijët e tjerë pavarësisht5 nëse jeni mashkull, femër pavarësisht origjinës tuaj , mendimeve tuaja, besimit tuaj apo besimit te prindërve tuaj.
Të kesh prindërit dhe të jetosh në familje. Kur kjo gjë nuk është gjithmonë e mundur, ju keni të drejtë për zgjidhjen e situatës të përshtatshme për ju.
Arsimimin më të mirë të mundshëm
Mbrojtja kundër të gjitha formave të shfrytëzimit, abuzimit seksual dhe dhunës fizike ose mendore. Askush nuk ka të drejtë t'i nënshtrojë fëmijët në të tilla abuzime.
Pushimi, lojrat, aktivitetet kulturore dhe artistike të përshtatshme për moshën.
Kushtet e veçanta që sigurojnë dinjitetin dhe autonominë tuaj kur jeni i sëmurë, ose në qoftë së keni një aftësi të kufizuar fizike apo mendore.
Mbrojtja e jetës tuaj private duke përfshirë këtu edhe rrjetet sociale.askush nuk ka të drejtë tju ngacmojë apo të flasë në vendin tuaj.
Të shpreheni, të merni pjesë në vendimet që ndikojnë te ju apo në jëtën tuaj sociale.Kjo e drejtë rritet me moshën tuaj. 
Një drejtësi e përshtatur për fëmijët.