Login
Webmail

Struktura

 

Organigrama

   

 

Emërtimi i funksionit

 

Numri i Punonjësve

 

Kategoria/Klasa

 

Avokati i Popullit

 

1

Ligji Nr.9584, datë 17.7.2006, 

Lidhja 1, B

 

Kabineti

-Drejtor Kabineti

-Këshilltar

-Sekretar

 

7

1

5

1

 

 

VKM nr. 187, datë 08.03.2017

Kategoria I-b

VKM nr. 187, datë 08.03.2017

 

- Sekretar i Përgjithshëm

- Sekretar

 

1

1

 

Kategoria I-a

VKM nr. 187, datë 08.03.2017

 

Seksioni për organet e administratës qendrore, të pushtetit vendor dhe të të tretëve që veprojnë për llogari të tyre

- Komisioner

- Ndihmëskomisioner

- Ndihmëskomisioner

 

 7

 

1

4

2

 

 

 

Ligji nr.8454, datë 4.2.1999

Kategoria II-a

Kategoria II-b

 

Seksioni për policinë, shërbimin sekret, burgjet, Forcat e Armatosura dhe pushtetin gjyqësor

- Komisioner

- Ndihmëskomisioner

- Ndihmëskomisioner

 

5

 

1

3

1

 

 

 

Ligji nr.8454, datë 4.2.1999

Kategoria II-a

Kategoria II-b

 

Seksioni i Përgjithshëm

- Komisioner

- Ndihmëskomisioner

- Ndihmëskomisioner

 

 

 

5

1

3

1

 

 

 

Ligji nr.8454, datë 4.2.1999

Kategoria II-a

Kategoria II-b

 

Seksioni për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve

- Komisioner

- Ndihmëskomisioner

- Ndihmëskomisioner

 

4

1

1

2

 

 

Ligji nr. 155/2014, datë 27.11.2014

Kategoria II-a

Kategoria II-b

 

Mekanizimi për parandalimin e torturës, trajtimit ose dënimit të egër, çnjerëzor ose poshtërues

- Komisioner

- Ndihmëskomisioner

- Ndihmëskomisioner

 

5

 

1

2

2

 

 

 

Ligji nr. 155/2014, datë 27.11.2014

Kategoria II-a

Kategoria II-b

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve

- Drejtor

 

Sektori i Shërbimeve

-Specialist Protokolli

-Bibliotekar/Arkivist

- Magazinier

- Shofer i titullarit

- Shofer

- Teknik i mesëm i specialiteteve të ndryshme

- Punëtor pastrimi

10

 

1

 

 

1

1

1

1

2

1

2

 

 

Kategoria II-b

 

 

Kategoria III-b

Klasa VIII

Klasa VI

Klasa VI

Klasa IV

Klasa VI

Klasa I

Sektori i Financës dhe Prokurimeve

-Përgjegjës sektori

-Specialist i financës

-Specialist i prokurimeve

 

3

1

1

1

 

 

Kategoria III-a

Kategoria III-b

Kategoria III-b

 

 

Drejtoria e shërbimeve ndaj qytetarit

-Drejtor

 

Sektori i teknologjisë së

informacionit dhe pritjes së popullit

- Përgjegjës sektori

- Specialist i shërbimeve ndaj qytetarit

 

Sektori i marrëdhënieve me jashtë, integrimit dhe koordinimit të projekteve

- Përgjegjës sektori

- Specialist

 

7

1

 

 

 

1

2

 

 

 

1

2

 

 

Kategoria II-b

 

 

 

Kategoria III-a

Kategoria III-b

 

 

 

Kategoria III-a

Kategoria III-b