Login
Webmail

 

Organigrama e Institucionit të Avokatit të Popullit 

 

NR.

EMERTESA

ARSIMI

KATEGORIA

       

I

Avokati i Popullit

JURIST

Ligji Nr.8454, datë 4.2.1999, plotësuar me ligjin nr.8600 datë 10.04.2000, ndryshuar me ligjin nr.9398, datë 12.05.2005, shtuar dhe ndryshuar me ligjin nr.155/2014, datë 27.11.2014

 

 

   

II

Kabineti

1.

Drejtor Kabineti

Jurist

VKM nr. 545, datë 11.08.2011

2.

Këshilltar

Fak.Ekonomik

I-B

3.

Këshilltar

Mjekësi e Përgjithshme

I-B

4.

Këshilltar

Gazetari

I-B

5.

Këshilltar

 

I-B

6.

Asistente/Sekretare e AP

Fak.Ekonomik,Financë/Kontabilitet

 

 

 

 

 

III

Sekretar i Përgjithshëm

 

 

1.

Sekretar i Përgjithshëm

Jurist

I-A

2.

Sekretare

Ing.Elektrike

 

       

IV

Seksioni i Organeve të Administratës,gjithsej 7(6+1)

1.

KOMISIONER

 

Ligji nr.8454, datë 4.2.1999

2.

Nd/Komisioner

Jurist

II-A

3.

Nd/Komisioner

Jurist

II-A

4.

Nd/Komisioner

Jurist

II-A

5.

Nd/Komisioner

Jurist

II-B

6.

Nd/Komisioner

Jurist

II-B

7.

 

 

II-B

 

 

 

 

V

Seksioni i Policisë,Shërbimit Sekret,Burgjeve,FA dhe Pushtetit Gjyqësor,gjithsej5(4+1)

1.

KOMISIONER

JURIST

Ligji nr.8454, datë 4.2.1999

2.

Nd/Komisioner

Jurist

II-A

3.

Nd/Komisioner

Jurist

II-A

4.

Nd/Komisioner

Jurist

II-A

5.

Nd/Komisioner

Jurist

II-B

 

 

 

 

VI

Seksioni i Përgjithshëm,gjithsej 5(4+1)

1.

KOMISIONER

JURIST

Ligji nr.8454, datë 4.2.1999

2.

Nd/Komisioner

Jurist

II-A

3.

Nd/Komisioner

Jurist

II-A

4.

Nd/Komisioner

Jurist

II-A

5.

Nd/Komisioner

Jurist

II-B

VII

Seksioni për Mbrotjen dhe Promovimin e të Drejtave të fëmijëve4(3+1)

1.

KOMISIONER

 

Ligji nr. 155/2014, datë 27.11.2014

2.

Nd/Komisioner

Jurist

II-A

3.

Nd/Komisioner

Punë Sociale

II-B

4.

Nd/Komisioner

Jurist

II-B

 

 

 

 

VII

Seksioni i Njësisë së Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Torturës,gjithsej 6(5+1)

1.

KOMISIONER

 

Ligji nr. 155/2014, datë 27.11.2014

2.

Nd/Komisioner

Psikologji

II-A

3.

Nd/Komisioner

Jurist

II-A

4.

Nd/Komisioner

Jurist

II-B

5.

 

 

II-B

6.

Nd/Komisioner

 

 

       

IX

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve,gjithsej 10(9+1)

1.

Drejtor

Jurist

II-B

2.

Specialiste Protokolli

Jurist

III-B

3.

Bibliotekare/Arkiviste

Fak.Histori

Klasa      VIII

4.

Magaziniere,Nëpun Info.

Arsim i Mesëm

KIasa      VI

5.

Shofer i Avokatit

Arsim i Mesëm

KIasa      VI

6.

Shofer

Arsim i Mesëm

Klasa       IV

7.

Shofer

Arsim i Mesëm

Klasa       IV

8.

Punëtor Mirëmbajte

Arsim i Mesëm

Klasa       IV

9.

Punëtore Pastrimi

Arsim i Mesëm

Klasa       I

10.

Punëtore Pastrimi

Arsim i Mesëm

Klasa       I

 

 

 

 

X

Sektori i Financës dhe i Prokurimeve,gjithsej 3(2+1)

1.

Përgjegjës Sektori

Ekonomist

III-A

2.

Specialiste Finance

Ekonomiste

III-B

3.

Specialiste e Prokurimeve

Jurist

III-B

 

 

 

 

XI

Drejtoria e Shërbimeve ndaj Qytetarit,gjithsej 7(6+1)

1.

Drejtor

Gjuhët e Huaja(Dega Anglisht)

II-B

2.

Përgjegjës Sektori

Ing.Elektronik

III-A

3.

Specialist Shërb.Qytetarëve

Psikologji

III-B

4.

Specialist Shërb.Qytetarëve

Jurist

III-B

5.

Përgjegjës Sektori

Gjuhët e Huaja(Dega Anglisht)

III-A

6.

Specialist Kord.Mardhën.Jashtë

Gjuhët e Huaja(Dega Frëngjisht)

III-B

7.

Specialist Kord.Mardhën.Jashtë

Jurist

III-B

 

 

LISTA E STAFIT TË AP-së dhe KONTAKTET