Login
Webmail

 

Organigrama e Institucionit të Avokatit të Popullit 

 

 

 

Emërtimi i funksionit

 

Numri i Punonjësve

(56)

 

Kategoria/Klasa

 

Avokati i Popullit

 

1

Ligji nr. 8454, datë 04.02.1999, i ndryshuar

 

Kabineti

 

-Drejtor Kabineti

 

-Këshilltar

-Sekretar

 

7

 

1

 

5

1

 

 

 

VKM nr. 187, datë 08.03.2017, i ndryshuar

I-b

VKM nr. 187, datë 08.03.2017, i ndryshuar

 

-     Sekretar i Përgjithshëm

 

1

 

 

I-a

 

 

Seksioni për organet e administratës qendrore, të pushtetit vendor dhe të të tretëve që veprojnë për llogari të tyre

- Komisioner

 

- Ndihmëskomisioner

- Ndihmëskomisioner

 

 

 

            7

            1

            3

            3

 

 

 

Ligji nr. 8454, datë 4.2.1999, i ndryshuar

II-a

II-b

 

Seksioni për policinë, shërbimin sekret, burgjet, Forcat e Armatosura dhe pushtetin gjyqësor

- Komisioner

 

- Ndihmëskomisioner

- Ndihmëskomisioner

 

5

 

             1

 

3

1

 

 

 

Ligji nr. 8454, datë 4.2.1999, i ndryshuar

II-a

II-b

 

Seksioni i Përgjithshëm

- Komisioner

 

- Ndihmëskomisioner

- Ndihmëskomisioner

 

 

5

1

 

3

1

 

 

Ligji nr. 8454, datë 4.2.1999, i ndryshuar

II-a

II-b

Seksioni për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve

 

- Komisioner

 

- Ndihmëskomisioner

- Ndihmëskomisioner

 

 

4

1

 

 

             1

  1 

 

 

Ligji nr. 8454, datë 4.2.1999,

    i  ndryshuar

    II-a 

   II-b

 

 

Mekanizimi për parandalimin e torturës, trajtimit ose dënimit të egër, çnjerëzor ose poshtërues

- Komisioner

 

- Ndihmëskomisioner

- Ndihmëskomisioner

 

 

5

1

 

2

2

 

 

Ligji nr. 8454, datë 4.2.1999, i ndryshuar

II-a

II-b

 

Drejtoria e Financës, Shërbimeve dhe Pritjes së Qytetarëve

- Drejtor

 

Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve

- Përgjegjës Sektori

- Specialist për Burimet Njerëzore

- Specialist Protokolli                                                               

- Arkivist/Bibliotekar

- Magazinier

- Shofer i titullarit

- Shofer

- Teknik i mesëm i specialiteteve të    ndryshme

- Punëtor pastrimi

 

Sektori i Financës dhe Prokurimeve

-Përgjegjës Sektori

-Specialist i Financës

-Specialist i Prokurimeve

 

Sektori i IT dhe Pritjes së Qytetarëve

 

- Përgjegjës sektori

- Specialist i Shërbimeve ndaj Qytetarit

 

 

18

 

1

 

 

 

1

1

1

1

1

1

2

 

1

2

 

 

1

1

1

 

 

 

1

2

 

 

 

II-b

 

 

 

III-a

III-b

III-b

Klasa VIII

Klasa VI

Klasa VI

Klasa IV

 

Klasa VI

Klasa I

 

 

III-a

III-b

III-b

 

 

 

III-a

III-b

 

- Sektori për bashkëpunimin ndërkombëtar dhe integrimin evropian

 

- Përgjegjës Sektori

- Specialist

 

 

 

3

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

III-a

III-b

 

 

 

LISTA E STAFIT TË AP-së dhe KONTAKTET