Login
Webmail

Ligji për Mbrojtjen e Konsumatorëve

 

REPUBLlKA E SHQIPERISE  KUVENDI

LIGJ Nr. 9135, date 11.9.2003 “PER MBROJTJEN E KONSUMATOREVE”

Ne mbeshtetje te nenit 78 dhe 81, pika 1, dhe 83, pika 1, e Kushtetutes, me propozimin e Keshillit te Ministrave,

KUVENDI I REPUBLIKES SE SHQIPERISE VENDOSI:

PJESA I

OBJEKTI, FUSHA E ZBATIMIT DHE PERCAKTIMET

Neni 1

Objekti

Ky ligj trajton te drejtat e konsumatoreve, marredheniet ndermjet konsumatoreve dhe prodhuesve, shitesve, furnizuesve, ofruesve te sherbimeve dhe organeve te kontrollit te tregut e te standartizimit. Qellimi i tij eshte mbrojtja e shendetit, mjedisit, sigurise se jetes dhe te te drejtave te tjera te konsumatorit, te sanksionuara ne kete ligj.

Neni 2 

Fusha e zbatimit

Ky ligj rregullon marredheniet ndermjet konsumatoreve, nga njera ane, dhe, prodhuesve, shitesve, furnizuesve dhe ofruesve te sherbimeve, nga ana tjeter, dhe percakton te gjitha detyrimet qe rrjedhin nga marreveshjet nderkombetare, qe kane lidhje me interesat  e konsumatorit.

KREU III

TRAJTIMI I ANKESAVE

Neni 54

Ankimi

  1. Konsumatorit kur i shkelen te drejtat te ankohet ne organet shteterore, pergjegjese per mbrojtjen e kansumatoreve, ne shoqatat e konsumatoreve dhe ne organet gjyqesore.
  2. Organet shteterore, pergjegjese per mbrojtjen e konsumatoreve, dhe shoqatat e konsumatoreve, kur verejne shkelje te kerkesave te ketij ligji, i kerkojne prodhuesit, shitesit, furnizuesit dhe ofruesit te sherbimeve, zbatimin e ligjit.

Neni 55

Avokati i Popullit

Konsumatoret dhe shoqatat e tyre, qe pretendojne se u jane shkelur te drejtat nga veprimet dhe mosveprimet e paligjshme e te parregullta te organeve te administrates shteterore, paraqesin ankese prane Avokatit te Popullit, ne perputhje me ligjin nr. 8454, dt. 4.2.1999, “Per Avokatin e Popullit”.