Login
Webmail

Deontologjia e Sigurisë 

Në ligjin funksional të Avokatit të Popullit jepet tabloja e shqyrtimit të ankesave nga Seksioni i Veçantë për policinë, shërbimin sekret, burgjet, forcat e armatosura dhe pushtetin gjyqësor, Prokurori e Gjykatë.

E veçanta e trajtimit të kërkesë/ankesave për këtë seksion është  se duke patur parasysh natyrën e tyre, në një pjesë të konsiderushme ndërmerret kryerja e një hetimi të pavarur administrativ, i cili realizohet në vend dhe konsiston në marrjen e deklarimeve të personave të ndryshëm, ankuesit, personave që kanë dijeni për ngjarjen, kqyrjen dhe marrjen e me pas administrimin e dokumenteve të ndryshme  akte shkresore.