Login
Webmail

28.12.2017 Përcjellje e raportit të vlerësimit dhe dokumentacionit plotësues të praktikës së Komisionit të Shoqërisë Civile për kandidatët nga radhët e shoqërisë civile në KLP

19.12.2017 Përcjellja e shkresës së Komisionit të Shoqërisë Civile Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë

18.12.2017 Përcjellja e kandidaturave që do të ftohen në seancën dëgjimore si përfaqësues të shoqërisë civile për të qenë anëtarë të KLP-së

18.12.2017 Kthim përgjigje z.Vladimir Vladaj, përcjellja e vendimit dhe proçesverbalit

18.12.2017 z.Bledar Bejri,Përcjellje Vendimi i Komisionit të Shoqërisë Civile

15.12.2017 Proçes-Verbal për kandidatët si anëtarë të Shoqërisë Civile,të cilët kanë shprehur interes për anëtarë të KLP-së

 

13.12.2017 Njoftim anëtarëve të Shoqërisë Civile

Në zbatim të nenit 154 pika 9  I ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes të sistemit të drejtësisë”,  Institucioni i Avokatit të Popullit do të zhvillojë  pranë zyrave të tij seancën publike për kandidatët që kanë  shprehur interesin për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga rradhët e Shoqërisë Civile.Ftojmë të gjithë anëtarët e interesuar të organizatave të Shoqërisë Civile të jenë pjesë e seancës publike, datë 15.12.2017, ora 14:00 pranë zyrave të Avokatit të Popullit.

13.12.2017 Proçes-Verbal

 

06.12.2017 Njoftim z.Bledar Bajri për plotësim dokumentacioni të aplikimit tuaj si kandidat për anëtar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë

06.12.2017 Njoftim z.Vladimir Vladaj për plotësim dokumentacioni të aplikimit tuaj si kandidat për anëtar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë

06.12.2017 Njoftim z.Andi Muratej për plotësim dokumentacioni të aplikimit tuaj si kandidat për anëtar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë

06.12.2017 Njoftim z.Alfred Balla për plotësim dokumentacioni të aplikimit tuaj si kandidat për anëtar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë

04.12.2017 PROÇESVERBAL

01.12.2017 Shkresë Përcjellëse drejtuar kryetarit të Komisionit të Shoqërisë Civile

30.11.2017 Përcjellje e Vendimit të Komisionit të Shoqërisë Civile për Sekretarin e Përgjithshëm të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë

 

15.11.2017 RISHPALLJE E THIRRJES PËR PARAQITJEN E SHPREHJES SË INTERESIT NGA KANDIDATËT E RINJ TË SHOQËRISË CIVILE QË JANË TË INTERESUAR PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË

Bazuar në nenet 153 dhe 279, pika 8, të ligjit 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit, me vendimin nr.14, datë 15.11.2017 rishpall thirrjen për paraqitjen e shprehjes së interesit, për një vend vakant  në Këshillin e Lartë të Prokurorisë nga radhët e anëtarëve të organizatave të shoqërisë civile.

Njoftohen anëtarët e organizatave të shoqërisë civile që janë të interesuar të kandidojnë për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, dhe që plotësojnë kushtet e parashikuara në nenin 152, pika 2, të ligjit 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, që brenda datës 30 nëntor 2017, të shprehin interesin e tyre përmes një kërkese me shkrim drejtuar Avokatit të Popullit.

 Krahas kërkesës me shkrim, të interesuarit bashkëngjisin, të paktën, dokumentet e mëposhtme:

a) jetëshkrimin e përditësuar;

b) një platformë personale të qëllimeve dhe objektivave që propozojnë të ndjekin në qoftë se zgjidhen;

c) formularin e vetëdeklarimit, sipas kërkesave të ligjit “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”;

ç) një deklaratë përkundrejt përgjegjësisë ligjore që nuk kanë qenë anëtarë ose bashkëpunëtorë të ish-Sigurimit të Shtetit para 2 korrikut 1991 në kuptimin e ligjit “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”;

d) një deklaratë përkundrejt përgjegjësisë ligjore se nuk janë bashkëpunëtorë, informatorë ose agjentë të ndonjë shërbimi sekret;

dh) çdo dokument tjetër që vërteton përmbushjen e kushteve ligjore të parashikuara në nenin 152, pika 2, të ligjit 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”.

Ka të drejtë të kandidojë çdo anëtar i organizatës së shoqërisë civile që plotëson kushtet e nenit 152, pika 2 të ligjit (cituar më sipër) dhe që siguron mbështetjen e së paku tre organizatave të shoqërisë civile, që punojnë në fusha të lidhura me sistemin e drejtësisë ose  të drejtat e  njeriut.

Shprehja e interesit dhe dokumentet shoqëruese duhet të dërgohen në adresën elektronike reformanedrejtesi@avokatipopullit.gov.al,  si dhe në adresën postare të Avokatit të Popullit:

Blv. “Zhan D’Ark”, Nr. 2, Tiranë

Vendim nr.14

Deklaratë-për-mbështetjen-e-kandidatit 

 

31.10.2017 Proçes Verbal

30.10.2017 Komisioni i Shoqërisë Civile pranë Avokatit të Popullit përcjellje shkresës Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit

 

11.10.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Akademisë së Shkencave

                  Z.Muzafer KORKUTI

11.10.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Arjan SALATI

11.10.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Znj.Eris HYSI

 

04.10.2017 Njoftim për rishpalljen e thirrjes për paraqitjen e shprehjes së interesit nga kandidatët e rinj të shoqërisë civile që janë të interesuar për anëtar të KLP-së

Bazuar në nenet 153 dhe 279, pika 8, të ligjit 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit, me vendimin nr.11, datë 4.10.2017 rishpall thirrjen për paraqitjen e shprehjes së interesit, për një vend vakant  në Këshillin e Lartë të Prokurorisë nga radhët e anëtarëve të organizatave të shoqërisë civile.

Vendim nr.11 i Sekretarit të Përgjithshëm

RISHPALLJE E E THIRRJES PËR PARAQITJEN E SHPREHJES SË INTERESIT KLP

Deklaratë-për-mbështetjen-e-kandidatit

 

 

13.09.2017 Njoftim për rishpalljen e thirrjes së interesit për kandidatët e rinj të shoqërisë civile për KLP.

 

RISHPALLJE E THIRRJES PËR PARAQITJEN E SHPREHJES SË INTERESIT NGA KANDIDATËT E RINJ TË SHOQËRISË CIVILE QË JANË TË INTERESUAR  PËR ANËTAR TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË

Bazuar në nenet 153 dhe 279, pika 8, të ligjit 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit, me vendimin nr.10, datë 13.9.2017 rishpall thirrjen për paraqitjen e shprehjes së interesit, për një vend vakant  në Këshillin e Lartë të Prokurorisë nga radhët e anëtarëve të organizatave të shoqërisë civile.

Njoftohen anëtarët e organizatave të shoqërisë civile që janë të interesuar të kandidojnë për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, dhe që plotësojnë kushtet e parashikuara në nenin 152, pika 2, të ligjit 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, që brenda datës 28 shtator 2017, të shprehin interesin e tyre përmes një kërkese me shkrim drejtuar Avokatit të Popullit.

Krahas kërkesës me shkrim, të interesuarit bashkëngjisin, të paktën, dokumentet e mëposhtme:

  1. a) jetëshkrimin e përditësuar;
  2. b) një platformë personale të qëllimeve dhe objektivave që propozojnë të ndjekin në qoftë se zgjidhen;
  3. c) formularin e vetëdeklarimit, sipas kërkesave të ligjit “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”;

ç) një deklaratë përkundrejt përgjegjësisë ligjore që nuk kanë qenë anëtarë ose bashkëpunëtorë të ish-Sigurimit të Shtetit para 2 korrikut 1991 në kuptimin e ligjit “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”;

  1. d) një deklaratë përkundrejt përgjegjësisë ligjore se nuk janë bashkëpunëtorë, informatorë ose agjentë të ndonjë shërbimi sekret;
  2. dh) çdo dokument tjetër që vërteton përmbushjen e kushteve ligjore të parashikuara në nenin 152, pika 2, të ligjit 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”.

Ka të drejtë të kandidojë çdo anëtar i organizatës së shoqërisë civile që plotëson kushtet e nenit 152, pika 2 të ligjit (cituar më sipër) dhe që siguron mbështetjen e së paku tre organizatave të shoqërisë civile, që punojnë në fusha të lidhura me sistemin e drejtësisë ose  të drejtat e  njeriut

Shprehja e interesit dhe dokumentet shoqëruese duhet të dërgohen në adresën elektronike reformanedrejtesi@avokatipopullit.gov.al,  si dhe në adresën postare të Avokatit të Popullit:

Blv. “Zhan D’Ark”, Nr. 2, Tiranë

Bashkëlidhur formulari tip për dhënien e mbështetjes për kandidatin për anëtar të KLP nga shoqëria civile.

 

 

DEKLARATË

PËR DHËNIEN E MBËSHTETJES KANDIDATIT PËR ANËTAR TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË NGA SHOQËRIA CIVILE

Bazuar në nenin 152  pika 5, të ligjit 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”

Unë, i/e nënshkruari/a

Emër, Mbiemër________________________________________________________________

Përfaqësues ligjor i (emri i organizatës së shoqërisë civile) ______________________________

Me anë të kësaj deklarate, deklaroj mbështetjen e organizatës, për z./znj.__________________, që kandidon për t’u zgjedhur anëtar/e i/e Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

(Emër Mbiemër)

____________________________

(nënshkrimi, vula)

Data………/2017

Deklaratë për mbështetjen e kandidatit

Vendim i SP për rishpalljen e thirrjes për shprehje interesi

 

11.09.2017 Vendim drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë

11.09.2017 Vendimi i Komisionit të Shoqërisë Civile pranë Avokatit të Popullit për z.Kostandin Kazanxhi

11.09.2017 Vendimi i Komisionit të Shoqërisë Civile pranë Avokatit të Popullit për znj.Lindita Xhillari

08.09.2017 Përcjellje Vendimi i Komisionit të Shoqërisë Civile për KLGJ-në dhe KLP-në

31.08.2017 Proçes-Verbal Komisionit të Shoqërisë Civile për Verifikimin Paraprak të Kandidatëve për KLP

02.08.2017 Proçes-Verbal i mbledhjes së Komisionit të Shoqërisë Civile për Verifikimin Paraprak të Kandidatëve për KLGJ dhe KLP

27.07.2017 Proçes-Verbal i mbledhjes së Komisionit të Shoqërisë Civile për Verifikimin Paraprak të Kandidatëve për KLGJ dhe KLP

13.07.2017 Njoftim për KLP-në

 

13.07.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Akademisë së Shkencave

                  Z.Muzafer KORKUTI

13.07.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Arjan SALATI

13.07.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Znj.Eris HYSI

05.07.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Gjykatës së Lartë

                 Z.Artan ZENELI

05.07.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Akademisë së Shkencave

                  Z.Muzafer KORKUTI

05.07.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Arjan SALATI

05.07.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Znj.Eris HYSI

05.07.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:      Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Maksim HAXHIA

 

22.06.2017 Proçes-Verbal i mbledhjes së Komisionit të Shoqërisë Civile për Verifikimin Paraprak të Kandidatëve për KLGJ dhe KLP

06.06.2017 Rishpallje e thirrjes për paraqitjen e shprehjes së interesit nga kandidatët e rinj të shoqërisë civile që janë të interesuar për anëtarë të KLP-së

30.05.2017 Shkresë përcjellëse të Vendimit të Komisionit të Shoqërisë Civile

17.05.2017 Kërkesë për Informacion lidhur me kandidatët aplikantë nga rrathët e Avokatisë për KLP

Drejtuar:     Kryetares së Autoritetit për informimin mbi dokumentat e ish Sigurimit të Shtetit

                  Znj.Gentiana SULA

 

17.05.2017 Kërkesë për Informacion lidhur me kandidatët aplikantë nga rrathët e Avokatisë për KLP

Drejtuar:     Prokurorit të Përgjithshëm

                  Z.Adriatik LLALLA

 

17.05.2017 Kërkesë për Informacion lidhur me kandidatët aplikantë nga rrathët e Avokatisë për KLP

Drejtuar:     Kontrolli i Lartë i Shtetit

                  Z.Bujar LESKAJ

                  Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave

                  Z.Arlind GJOKUTA

                  Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit 

                  Z.Shkëlqim GANAJ

17.05.2017 Miratimi i rregullave dhe proçedurave mbi mënyrën e vlerësimit nga komisioni i pavarur AD-HOC për përzghjedhjen e kandidatëve për anëtar të KLGJ-së dhe anëtar të KLP-së nga rradhët e Avokatisë

 

 

16.05.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Gjykatës së Lartë

                 Z.Artan ZENELI

16.05.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Gjykatës Kushtetuese

                 Z.Vladimir KRISTO

16.05.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Akademisë së Shkencave

                  Z.Muzafer KORKUTI

16.05.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Arjan SALATI

16.05.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Znj.Eris HYSI

16.05.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:      Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Maksim HAXHIA

 

11.05.2017 Proçes-Verbal i mbledhjes së Komisionit të Shoqërisë Civile për Verifikimin Paraprak të Kandidatëve për KLGJ dhe KLP

11.05.2017 NJOFTIM

 

02.05.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Gjykatës së Lartë

                 Z.Artan ZENELI

02.05.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Gjykatës Kushtetuese

                 Z.Vladimir KRISTO

02.05.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Akademisë së Shkencave

                  Z.Muzafer KORKUTI

02.05.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Arjan SALATI

02.05.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Znj.Eris HYSI

02.05.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:      Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Maksim HAXHIA

24.04.2017 Rishpallje e vendeve vakante dhe thirrjes për paraqitjen e shprehjes së interesit për anëtarë të KLP-së

24.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Gjykatës së Lartë

                 Z.Artan ZENELI

24.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Gjykatës Kushtetuese

                 Z.Vladimir KRISTO

24.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Akademisë së Shkencave

                  Z.Muzafer KORKUTI

24.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Arjan SALATI

24.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Znj.Eris HYSI

24.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:      Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Maksim HAXHIA

20.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Gjykatës së Lartë

                 Z.Artan ZENELI

20.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Gjykatës Kushtetuese

                 Z.Vladimir KRISTO

20.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Akademisë së Shkencave

                  Z.Muzafer KORKUTI

20.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Arian SALATI

20.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Znj.Eris HYSI

20.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:      Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Maksim HAXHIA

19.04.2017 Mbi kërkesën për rihapje të thirjes së interesit për kandidaturat nga rradhët e Avokatisë,për Këshillin e Lartë të Prokurorisë

Drejtuar:   Sekretare e Përgjithshme pranë Kuvendit të Shqipërisë

                znj.Albana SHTYLLA

12.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Gjykatës së Lartë

                 Z.Artan ZENELI

12.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Gjykatës Kushtetuese

                 Z.Vladimir KRISTO

12.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Akademisë së Shkencave

                  Z.Muzafer KORKUTI

12.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Arian SALATI

12.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Znj.Eris HYSI

12.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:      Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Maksim HAXHIA

12.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Gjykatës së Lartë

                 Z.Artan ZENELI

12.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Gjykatës Kushtetuese

                 Z.Vladimir KRISTO

12.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Akademisë së Shkencave

                  Z.Muzafer KORKUTI

12.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Arian SALATI

12.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Znj.Eris HYSI

12.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:      Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Maksim HAXHIA

 

12.04.2017 Kthim përgjigje mbi kërkesën për rihapjen e thirjes së interesit për kandidaturat nga radhët e avokatisë për Këshillin e Lartë të Prokurorisë

Drejtuar:   Avokat i Popullit

                z.Igli TOTOZANI

 

11.04.2017 Kërkesë për rihapjen e thirjes për aplikim për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga rradhët e Avokatisë

Drejtuar:   Sekretare e Përgjithshme pranë Kuvendit të Shqipërisë

                znj.Albana SHTYLLA

11.04.2017 Mbi trajtimin financiar të anëtarëve të komisionit të pavarur "Ad Hoc",që do të verifikojë dhe vlerësojë paraprakisht kandidatët nga radhët e avokatëve,për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Drejtuar: Sekretarit të Përgjithshëm,të Këshillit të Ministrave

             Z.Engjëll AGAÇI

 

10.04.2017 NJOFTIM

Komisioni i Pavarur “Ad Hoc” për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga Avokatia, në përfundim të procedurës së verifikimit paraprak, bazuar në pikën 5 të nenit 31 dhe pikën 5 të nenit 129 të ligjit nr.115/2016, “Për organet e Qeverisjesë së sistemit të Drejtësisë”,  shpall menjëherë emrat e kandidatëve që plotësojnë kushtet ligjore për të qenë anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga Avokatia, në faqen zyrtare të Avokatit të Popullit, të Kuvendit dhe të Dhomës Kombëtare të Avokatisë.

Lista me  Kandidatët nga Avokatia për KLGJ                  

Lista me  Kandidatët nga Avokatia për KLP

 

10.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Gjykatës së Lartë

                 Z.Artan ZENELI

 

10.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Gjykatës Kushtetuese

                 Z.Vladimir KRISTO

 

10.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Akademisë së Shkencave

                  Z.Muzafer KORKUTI

10.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Arian SALATI

10.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Znj.Eris HYSI

10.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:      Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Maksim HAXHIA

06.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Gjykatës së Lartë

                 Z.Artan ZENELI

 

06.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Gjykatës Kushtetuese

                 Z.Vladimir KRISTO

 

06.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Akademisë së Shkencave

                  Z.Muzafer KORKUTI

06.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Arian SALATI

06.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Znj.Eris HYSI

06.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:      Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Maksim HAXHIA

03.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Gjykatës së Lartë

                 Z.Artan ZENELI

 

03.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Gjykatës Kushtetuese

                 Z.Vladimir KRISTO

 

03.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Akademisë së Shkencave

                  Z.Muzafer KORKUTI

03.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Arian SALATI

03.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Znj.Eris HYSI

03.04.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:      Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Maksim HAXHIA

28.03.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:      Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Maksim HAXHIA

28.03.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Gjykatës së Lartë

                 Z.Artan ZENELI

 

28.03.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Gjykatës Kushtetuese

                 Z.Vladimir KRISTO

28.03.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Akademisë së Shkencave

                  Z.Muzafer KORKUTI

28.03.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Znj.Eris HYSI

 

31.03.2017 Kthim Përgjigje Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave

30.03.2017 Kthim Përgjigje KLSH-ja

Drejtuar: Z.Igli TOTOZANI

              Avokat i Popullit

24.03.2017 Kërkesë për Informacion

Drejtuar:     Kontrolli i Lartë i Shtetit

                  Z.Bujar LESKAJ

                  Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave

                  Z.Alket HYSENI

                  Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit 

                  Z.Shkëlqim GANAJ

21.03.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Akademisë së Shkencave

                  Z.Muzafer KORKUTI

21.03.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:    Gjykatës së Lartë

                 Z.Artan ZENELI

21.03.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:      Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Maksim HAXHIA

21.03.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Znj.Eris HYSI

 

17.03.2017 Rishpallje e Thirrjes për paraqitjen e shprehjes së Interesit për KLP.

09.03.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Znj.Eris HYSI

09.03.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:      Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Maksim HAXHIA

09.03.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:    Gjykatës së Lartë

                 Z.Artan ZENELI

09.03.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Akademisë së Shkencave

                  Z.Muzafer KORKUTI

 

01.03.2017 Mbi përbërjen e komisionit të pavarur Ad Hoc, që do të verifikojë dhe vlerësojë paraprakisht kandidatët nga radhët e avokatëve,për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së.

Drejtuar: Kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë,

             Z.Ilir META

 

Drejtuar: Kryetarit të Komisionit për Çështjet Ligjore,

             Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut,në Kuvendin e Shqipërisë

             Z.Fatmir XHAFAJ

 

28.02.2017 Kthim përgjigje tuajës nr.44,prot. datë 27.02.2017,me lëndë: "Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia"

Drejtuar:     Avokatit të Popullit

                  Z.Igli TOTOZANI

 

27.02.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Akademisë së Shkencave

                  Z.Muzafer KORKUTI

 

27.02.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:     Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Znj.Eris HYSI

 

27.02.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:      Dhomës Kombëtare të Avokatisë

                   Z.Maksim HAXHIA

 

27.02.2017 Njoftim për mbledhjen e Komisionit të pavarur "Ad Hoc" për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së nga Avokatia

Drejtuar:    Gjykatës së Lartë

                 Z.Artan ZENELI

 

24.02.2017 Kthim përgjigje për shkresat nr.Prot 31, datë 17.02.2017 dhe nr.Prot.36, datë 20.02.2017

Drejtuar: Avokat i Popullit

              Z.Igli TOTOZANI

 

20.02.2017 Mbi trajtimin financiar të anëtarëve të komisionit Ad Hoc që do të verifikojë dhe vlerësoji paraprakisht kandidatët nga radhët e avokatëve, për anëtarë të KLGJ dhe KLP

Drejtuar: Kryetarit të Komisionit për Çështjet Ligjore,

             Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut,në Kuvendin e Shqipërisë

             Z.Fatmir XHAFAJ

 

20.02.2017 PROCES-VERBAL në mbledhjen e parë të Komisionit të pavarur Ad Hoc për vlerësimin paraprak nga rradhët e Avokatisë për anëtarë të KLGJ dhe KLP

20.02.2017 Caktohet anëtari dhe anëtari zëvendësues i Akademisë së Shkencave në Komisionin Ad Hoc për vlerësimin paraprak kandidatë të anëtarët të KLGJ dhe KLP

Drejtuar: Avokatit të Popullit

             Z. Igli TOTOZANI

17.02.2017 Lista me emrat e organizatave që përmbushin kriteret për të qenë pjesë e Komisionit të Shoqërisë Civile,që do të kryejë verifikimin paraprak të kandidaturës për anëtarin që përfaqëson shoqërinë civile,në KLGJ dhe KLP

16.02.2017 Mbi përbërjen e komisionit të pavarur "Ad Hoc" që do të verifikojë dhe vlerësojë paraprakisht kandidatët nga radhë e avokatëve,për KLG dhe KLP

Drejtuar: Sekretares së Përgjithshme të Kuvendi të Shqipërisë,

             Znj.Albana SHTYLLA

11.02.2017 Emrat e Organizatave për Komisionin që do përzgjedhin anëtarin për KLGJ dhe KLP nga Shoqëria Civile

07.02.2017 Mbi përbërjen e komisionit të pavarur "Ad Hoc" që do të verifikojë dhe vlerësojë paraprakisht kandidatët nga radhë e avokatëve,për KLG dhe KLP

Drejtuar: Kryetarit të Komisionit për Çështjet Ligjore,

             Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut,në Kuvendin e Shqipërisë

             Z.Fatmir XHAFAJ

03.02.2017 Avokati i Popullit bën thirrje për aplikime për anëtar të Komisionit të Shoqërisë Civile për KLGJ DHE KLP

02.02.20017 Thirrje për shprehje interesi për anëtar të komisionit të shoqërisë civile për KLGJ dhe KLP

31.01.2017 Njoftim për emrat kandidatë  aplikantë për KLGJ dhe KLP nga Avokatia dhe Shoqërisë Civile

16.01.2017 Thirrje për shprehje interesi për anëtar të komisionit të shoqërisë civile,që do të kryejë verifikimin paraprak të kandidaturës për anëtarin që përfaqëson shoqërinë civile në Këshillin e Lartë të Prokurorisë

 

13.01.2017 Njoftim për shpalljen e vendeve vakante për anëtarë të KLP-së

1.SHPALLJE E VENDEVE VAKANTE DHE THIRRJE PËR PARAQITJEN E SHPREHJES SË INTERESIT PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË

2.SHPALLJE E VENDIT VAKANT  DHE THIRRJE PËR PARAQITJEN E SHPREHJES SË INTERESIT PËR ANËTAR TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË