Login
Webmail

RAPORT MONITORIMI MBI PROCEDURËN E HEDHJES SË SHORTIT PËR ZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË EMËRIMEVE TË DREJTËSISË, ZHVILLUAR NGA KUVENDI I REPUBLIKES NË DATËN 07.12.2017

 

30.01.2017 Raport monitorimi “Mbi procedurën e hedhjes së shortit për krijimin e Këshillit të Përkohshëm të Emërimeve në Sistemin e Drejtësisë”

Në zbatim të neneve 6 dhe 8 të  ligjit nr. 115/2016, “Për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë”, mbi rolin e institucionit të Avokatit të Popullit sipas përcaktimeve në këto dispozita, bashkëngjitur po ju dërgojmë raportin e monitorimit “Mbi procedurën e hedhjes së shortit për krijimin e Këshillit të Përkohshëm të Emërimeve në Sistemin e Drejtësisë”.