Login
Webmail

Pas Luftës së Parë Botërore, një nga aktet e para të rëndësishme të Lidhjes së Kombeve të krijuar ishte miratimi i Deklaratës së Gjenevës, e cila në pesë pika përcakton të drejtat e fëmijëve dhe përgjegjësitë e të rriturve për respektimin e këtyre të drejtave. Konventa mbi të Drejtat e Fëmijëve është një traktat ndërkombëtar i miratuar nga Ansambleja e Përgjithshme e OKB-së më 20 nëntor 1989. 
Konventa mbi të Drejtat e Fëmijëve është një traktat ndërkombëtar të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së më 20 nëntor 1989. Disa parimet bazë të saj janë mosdiskriminimi, interesi më i lartë i fëmijës, pjesëmarrja e fëmijëve në vendimet që ndikojnë tek ata, e drejta për mbijetesë dhe zhvillim. 

Konventa për të Drejtat e Fëmijëve përfaqëson një grupim normash dhe detyrimesh, që kanë për qëllim të pranohen në mbarë botën të cilat mbrojnë të drejtat e fëmijëve. Komuniteti ndërkombëtar, përmes këtij teksti, bëri të njohur se qëniet njerëzore nën 18 vjeç duhet dhe kanë të drejtën e një mbrojtjeje të veçantë.
Më 19 dhjetor 2011 Asambleja e Përgjithshme e OKB-së miratoi Protokollin e tretë Fakultativ të Konventës për të Drejtat e Fëmijës, duke krijuar një procedurë individuale të ankimimit, në rastet e shkeljeve të të drejtave të fëmijëve. Protokolli i tretë opsional të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve ka hyrë në fuqi në prill 2014.