Login
Webmail
Shqip

 

 

Pyetësor

“Hartëzimi i  Shërbimeve  Sociale  në  Tiranë”

 

Fondacioni Terre des Hommes në bashkëpunim me organizatën ARSIS implementon projektin “Krijimi i një sistemi funksional, cilësor dhe të mirëkoordinuar për Mbrojtjen dhe Sigurinë e Fëmijëve në Tiranë, për të gjithë fëmijët në rrezik ose viktima të abuzimit dhe dhunës”.Qëllimi i projektit është të fuqizojë procesin  e menaxhimit multidisiplinor të rasteve dhe të adoptojë shërbime të reja për fëmijët viktima të abuzimit. Synimi final është të krijohet një sistem i rifreskuar i menaxhimit të rasteve ose një bazë të dhënash, e cila do të lehtësojë punën e punonjësve të përkusdesjes sociale dhe të Punonjësve të rinj të Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijëve në Minibashkitë e Tiranës. Këta të fundit do të aftësohen në reagimin dhe përgjigjen ndaj rasteve të fëmijëve në nevojë, në rrezik ose që kanë nevojë për mbrojtje.

 

Në këtë kuadër kërkojmë pjesëmarrjen tuaj perms dhënies së informacionit të mëposhtëm për organizatën/qendrën/institucionin tuaj. Në qoftë se Brenda organizatës suaj ka më shumë se një entitet, ju lutemi plotësojeni këtë pyetësor përsëri për entitetin tjetër.

 

Faleminderit për bashkëpunimin tuaj!

 

Seksioni 1: Informacion i përgjithshëm

 

 1. Emërtimi i institucionit:RROMANI BAXT ALBANIA RBA
 2. Adresa: Rruga Halit Bega 28  Allias Bregu I Lumit Tirane
 3. Kontaktet e institucionit:

Telefon: 0692359413

 •  

E – mai: afurtuna@albaniaonline.net , alrromanibaxt@hotmail.com

Facebook: ____________________

Twitter: ______________________

Website: _____________________

 

 1. Drejtuesi/ja i/eInstitucionit: Pellumb Furtuna (Gimi)

 

 1. Ciliështë orari juaj  ipunës apoorët që mund t’ju kontaktojnë? (Ju lutemi, specifikoni)

 

8,00 – 16 00 , edhe ne vijim

 

 1. Çfarë entiteti jeni? (Julutemi, specifikoni sipas regjistrimit në Gjykatën e Tiranës)
 1.  

[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anyëhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]

[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anyëhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]

[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anyëhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]

[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anyëhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]

[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anyëhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]

[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anyëhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]

[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anyëhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]

Kombëtar

 

 1. Ndërkombëtar
 2. Tjetër, ju lutem specifikoni

 

 1. Cili është statusi i institucionit tuaj?
 1. Publik
 2. Jopublik
 3. Tjetër, ju lutem specifikoni OJF

 

 1. Cili është kapaciteti i Qendrës/Institucionit tuaj?

 

Qendra ka keto mjedise:  Salla e aktiviteteve kulturore, trajnimeve ekspozitave

Klasat e kopshtit parashkollore tre kate me nga 120 meter katror per kat =360 m2

 

 1. Cilat janë zonat e Tiranës në të cilat veproni? (Ju lutemi, specifikoni sipas Minibashkive)

 

Minibashkia Nr 4 Tirane

Komuna Dermenas Baltez Fier

 

 1. Cili është lloji i institucionittuaj?
 1. Qendër ditore
 2. Shtëpifamilje
 3. Qendëremergjence
 4. Rezidenciale
 5. Tjetër, ju lutem specifikoni Ndermarrje Sociale

 

 

Seksioni 2.Informacion në lidhje me shërbimet e ofruara

 

 1. Cilat janë shërbimet që ofrohen nga qendra/institucioni juaj për fëmijët dhe familjen? Ju lutemi, përshkruani shkurtimisht secilën prej tyre.

 

 1. Shërbime për mbrojtjen e fëmijëve:Edukim parashkollore, mesime plotesuese, shkolla verore
 2. Ushqim : Femijeve qe frekuentojne kopshtit , u jepen 2 vakte , mengjes dhe drek, nxenesve porsa vijne nga shkolla ne qender u jepet nje vakt  (hamburger , pergjate shkollave verore frekuentuesve u jepet dy vakte , mengjes dreke

 

 1. Strehim
 2.  
 3. Shërbime shëndetësore
 4.  
 5. Shërbime ligjore
 6.  
 7. Fuqizim
 8.  
 9. Tjetër, ju lutemi specifikoni :

Rigjenerimi I fondeve te perfituara nga menaxhimi i mbetjeve urbane te riciklueshme , per te mbeshtetur veprimtarin e kopshtit parashkollore te shkolles verore si masa parandaluese ndaj trafikimit te femijeve e te perfshirjes se tyre ne lypjen e detyruar

                ______________________________________________________________________________                ______________________________________________________________________________

 

 1. Çfarë projekte implementon aktualisht institucioni/qendrajuaj?
 1. Edukimi parashkollore nepermjet frekuentimit te kopshtit RBA e licencuar nga MAS
 2. Mesime plotesuese me nxenesit rrom e jorrom per lendet me te veshtira ,dhe qe mungese te kushteve ne shtepi per pergatitjen e detyrave shkollore (ne mjediset e pershtatshme ne RBA)
 3. Mesimi I gjuhes angleze , realizuar nga vullnetar te ardhur nga jashte vendit
 4. ……………………………………………………………………

 

 1. Cilët janë përfituesit tuaj? (Ju lutemi, referojuni tabelës së mëposhtme).

 

Kategori

 

Numri i përfituesve

 

Mosha

 

Nr

Seksi

Femra

Meshkuj

 

 

Fëmijë

 

0 - 3

 

 

 

3 - 6

38

25

13

6 -10

14

8

6

10 -14

27

17

10

14 - 18

12

7

5

Totali

91

57

34

Të rinj

 

18 – 24

 

 

 

Totali

 

 

 

 

 

Gra

 

 

25-34

 

 

 

35-44

 

 

 

45-54

 

 

 

over 55

 

 

 

Totali

 

 

 

Burra

 

25-34

2

 

 

35-44

1

 

 

45-54

1

 

 

mbi 55

 

 

 

Totali

 

 

 

 

 

 

 

 1. Aofroni shërbime falas apo me pagesë?

a. Falas : pa pagese

b. Me pagesë

c. Varet nga rasti specifik

 

                Në qoftë se keni shënuar më sipër “Me pagesë” ose “Varet nga rasti specifik”  mund të shpjegoni             se sa është pagesa dhe cilat janë kriteret që përdorni për rastet  specifike?

                Ne qendren ditore komunitare rBA femijet nxenesit te gjitha sherbimet I marrin falas pa, pagese____________________________________________________________________           

 

 1. Çfarë dokumentesh duhet të paraqesin përfituesit në mënyrë që të marrin shërbimet e qendrës/institucionit tuaj?

Per femijet e moshes 3-6 vjec  qe do te ndjekin frekuentimin e kopshtit parashkollore duhet te paraqesin:  Certifikata e lindjes, libreze shendetsore,vertetim banor te lagjes .

 •  
 1. Cili është aktualisht numri i përfituesve të qendrës/institucionit tuaj?

91 femije ______________________________

 

 1. Cili është numri i përfituesve që kanë marrë shërbime në qendrën/institucionin tuaj për më shumë se njëvit?

90 – 110 femije dhe nxenes shkolle

 1. Cilat janë ligjet/protokollet/manualet mbi bazën e të cilëve ofron shërbime institucioni/Qendra juaj?

Ligji I arsimit parashkollore, ligji I arsimit parauniversitar kurikula e arsimimit parshkollore , si dhe literature spcifike per gjuhen kulturen dhe traditat rrome ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. A keni marrëveshje me institucione dhe organizata të tjera?        A. PO    

Nëqoftëse po, a mund të specifikoni institucionet dhe organizatat?

Drejtoria Arsimore e qytetit Tirane dhe Fier, Departamenti I kopshteve parashkollore, Njesia Bashkiake Nr 4 , Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise, Avokati I Popullit , Komisioneri antidiskrimimin,  Koalicioni BKTF , Terre des Hommes, , BE, Prezenca e OSBE Tirane , KoE , ECRI, ERTF , GRETA  

               

 1. A monitorohet institucioni juaj?                                 A. PO             

                Nëse PO, ju lutem specifikoni se cilat janë institucionet që monitorojnë qendrën/institucionin tuaj             dhe cili është lloji i monitorimit (p.sh. standardet financiare)

Kur kemi realizuar projektet te mbeshtetura nga REF , jemi monitoruar per   vlerisimet fiinanciare dhe te veprimtarive per cdo 6 muaj ne perputhje me objektivat e projektit , Nga ekspert te jashtem te Dekades se rromeve , si dhe kompani te specializuar auditimi

Ne rastet e projekteve me TDH . jemi monitoruar nga TDH ,Ekspert te ardhur nga jashte dhe nga vete fondacioni ne Shqiperi  

 

 1. ­Cila është përbërja e stafit tuaj?
 1. staf administrativ: drejtori ekzekutiv ,Financier, Koordinator
 2. staf profesionistësh: edukatoret e kopshtit, mesuesit e mesimit plotesues , vullnetaret
 3. Tjetër, ju lutemi specifikoni: Ne menyre periodike prane qendres RBA ofrojne ndihmesen e tyre vullnertar te ardhur nga vendet e ndryshme te botes , ne aktivitete te ndryshme me femijet rrom , [per  zhvillimin e lojrave te karakterit krijues , te pervetesimit te shprehive te ndryshme , gjuhen angleze dhe mjetet e komunikimit , kompjuterik __________________________________________________

 

 1. Çfarë trajnimesh ka marrë stafi juaj dhe për çfarë ka nevojë?
 1. Trajnime të marra ne fushen e pervetyesimit te prgramit te arsimit parashkollore , te gjuhes shqipe , lojrat qe nxisin krijimtarin qe argetojne me shprehi psikologjike e elemente te ndryshme te edukimit te personalitetit te femijes , me ane te vizatimit literatures se fabulave , gojedhanat , dhe tregime te ilustruar ___________________________________________________________________________
 2. Nevoja për trajnime ne drejtim te aftesimit me shprehi pedagogjike te edukimit te asistent edukatoreve me perkatesi rrome , ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1. Cili është burimi juaj i financimit? Aktualisht financohemi nga mbeshtetja e TDH si dhe te ardhurat e perfituara nga aktiviteti i ndermarrjes sociale per menaxhimin e mbetjeve urbane te riciklueshme  _____________________________________________________________________________
 2. Çfarë shërbimesh të tjera mendoni se ka nevojë target – grupi që mbështesni?

Paisja e qendres me baze materiale , te lodrave te ndryshme, argetuese dhe krijuaes, botime me subjekete te ilustruar ,e ngjyra , me gojedhena legjenda shqip dhe rromisht  qe nxisin formimin edukativ mendor

Gjithashtu eshte e nevojshme te mbeshtetemi me nje bibliotek me literature te ndryshme te edukimit parashkollore, shkollor e jashteshkollore te moshave 4 - 18 vjec

 

 •