Login
Webmail

Lista me emrat e qytetarëve, të cilët kanë shprehur interesin për të marrë pjesë në organet e Vetingut.

Avokati i Popullit mbështetur në nenin 7 , pika 5, te ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërise”, pasi konsultimin me ONM-ne do të hartojë një listë me kandidatët të cilët plotësojnë kriteret formale, për secilin pozicion dhe një listë me kandidatët të cilët nuk i plotësojnë këto kritere. ONM do të monitorojë këtë proces duke pasur akses të plotë në dokumentacionin e të gjithë aplikantëve.

Listës emërore që po publikojmë do t’i shtohen edhe emrat e personave që kanë shprehur interesin përmes zyrave postare brenda datës 09 Shkurt 2017.

Lista e Emrave