Login
Webmail

BIOGRAFIA PROFESIONALE

 

Znj. Erinda Ballanca ka përfunduar studimet në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tiranës në vitin 1996 duke u diplomuar me Medaljen e Artë. Pas diplomimit, filloi punë në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tiranës si pedagoge e jashtme në lëndët: e Drejtë Kushtetuese dhe Teknikë Legjislative.

Në periudhën 1996-2008, ajo punoi pranë Studios Ligjore Tonucci, zyra e parë ndërkombëtare ligjore në Shqipëri, në të cilën u bë partnere në vitin 2004. Zonja Ballanca themeloi firmën e saj ligjore "Ballanca Law Firm” në 2008, e cila më pas u bë një ndër zyrat më të njohura të avokatisë në Shqipëri.

Paralelisht me detyrat e mësipërme znj. Ballanca ka dhënë ndihmesën e saj edhe në hartimin e legjislacionit shqiptar, ku disa nga kontributet më të spikaturat kanë qenë: anëtare e Grupit Koordinues në hartimin e Kushtetutës së Shqipërisë në vitin 1998, eksperte ligjore në disa nga projektet për përafrimin e legjislacionit shqiptar me acquis communautaire në kuadrin e Programit PHARE të BE për Shqipërinë, eksperte lokale për GIZ (Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar) për hartimin e ligjit shqiptar për arbitrazhin ndërkombëtar sipas standardeve të UNICITRAL, etj.

Znj. Ballanca ka qenë anëtare e Dhomës së Avokatëve Tiranë që nga viti 1997, dhe ka mbajtur pozicione drejtuese si në Bordin Drejtues të Dhomës së Tiranës, ashtu edhe në Asamblenë Kombëtare të Dhomës së Avokatëve. Ajo është anëtare e Dhomës Ndërkombëtare të Avokatisë që nga viti 2000.

Në profesionin e avokates znj. Ballanca është klasifikuar nga Chambers and Partners, Legal 500 dhe IFLR 1000 si një nga avokatët më të mirë në vend në disa nga fushat e së drejtës civile, si e drejta kontraktore, ligji për bankat, pasuritë e paluajtshme, cështjet gjyqësore, ligji për kompanitë tregtare, privatizimet, etj. Si eksperte e spikatur në të drejtën financiare dhe atë të korporatave, ajo ka qenë marrë pjesë në privatizimin e kompanive shtetërore: ish Banka e Kursimeve të Shqipërisë, Albanian Mobile Communications dhe Albtelecom.

Më 22 maj 2017, znj. Erinda Ballanca u zgjodh nga Parlamenti shqiptar në postin e Avokatit të Popullit të Republikës së Shqipërisë për një mandat pesëvjeçar.