Login
Webmail

Avokati i Popullit mund të trajtojë ankesa apo kërkesa të bëra ngavetëfëmijët dhe të rinjtë, si dhe nga prindërit ose të rriturit në emër të fëmijëve. Ato mund të jenë ndaj veprimeve ose mosveprimeve që mund të kenë kryer/ose që duhet të kishin kryer organet e administrates publike. Ky është një shërbim që kryhet falas dhe I pavarur, duke patur si mbizotërues “interesin më të lartë të fëmijës”.
Ju mund të plotësoni këtë format ankese dhe ta nisni me postë në adresën: Institucioni i Avokatit të Popullit
Blv. “Zhan D’Ark”, Nr. 2, Tiranë ose në emailin: ap@avokatipopullit.gov.al

Format ankese