Login
Webmail

Prof.Assoc.Dr.NEJLA PEKA

Aktualisht, Komisioner për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve në institucionin e Avokatit të Popullit. Më parë, znj. Peka ka qenë jurist në Njësinë e Legjislacionit dhe Akteve Rrregullatore në Departamentin Rregullator dhe Përputhshmërisë në Kryeministri.

Studimet e larta i ka kryer në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, në vitet 1993-1997, si dhe ka kryer studimet pasuniversitare në nivelin master në “Studime Evropiane” në Qendrën Ndërkombëtare të Studimeve Evropiane, Universiteti i Tiranës.  Gjithashtu, ka mbrojtur gradën shkencore “Doktor i shkencave juridike” në të drejtën Publike, fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, si dhe ka fituar titullin “Profesor i Asociuar” në fushën e së drejtës.

 

Znj. Peka ka kryer një sërë trajnimesh e kualifikimesh, brenda dhe jashtë vendit në fushën e së drejtës publike dhe në çështjet e draftimit të legjislacionit. Gjithashtu, në vitin 2007, ajo ka qenë e ftuar nga Qendra e Studimeve Ndërkombëtare në “Georgia Southern University”, Georgia, USA, për të mbajtur leksione të hapura rreth qeverisjes, sistemit politik dhe shtetit të së drejtës në Shqipëri, në këtë Universitet.

Që prej vitit 1997 e deri më 15 mars 2018, znj. Peka ka qenë nëpunës civil e kategorisë së mesme drejtuese në Kryeministri, si dhe është aktivizuar si pedagoge e jashtme në Departamentin e së Drejtës Publike në fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, fillimisht në lëndën “E drejta financiare dhe shkenca mbi financat”, në lëndën “Histori e Institucioneve”, në masterin shkencor publik, në lëndën “Shteti i së drejtës dhe qeverisja”, në masterin profesional “Administrimi i institucioneve të drejtësisë në procesin penal”, fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës, pedagoge në nivelin “Master shkencor” në masterin “Ekonomia dhe e drejta” në lëndën “Integrimi evropian dhe globalizimi”, në fakultetin e Ekonomisë, Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan, si dhe në disa universitete private. Prej vitit 2010, ajo është trajnere e modulit “Procedurat administrative” pranë Shkollës së Lartë të Administratës Publike (ASPA), ku trajnon nëpunësit civilë në periudhë prove të administratës publike, si dhe ata që i nënshtrohen trajnimeve të vazhdueshme.

Gjithashtu, znj.Peka ka botuar një sërë artikujsh shkencorë brenda e jashtë vendit, si dhe ka realizuar një sërë prezantimesh në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare shkencore. Ajo është autore e librit “Përmbledhje e legjislacionit tatimor e doganor në Republikën e Shqipërisë”. Znj. Peka ka kryer një sërë studimesh në fushën e saj të  ekspertizës: e drejtë administrative, kushtetuese, të drejtat e njeriut.

 

Prof.Asoc.Dr.Nejla Peka

Komisioner për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve

Avokati i Popullit

E-mail: npeka@avokatipopullit.gov.al/0682023888