Login
Webmail

Pjesëmarrja në arenën ndërkombëtare

AOM NEWSLETTER

ALBANIA    CROATIA    FRANCE    GREECE     JORDAN    FYROM    SERBIA    SLOVENIA  

 SPAIN      EU OMBUDSMAN     EU COMISSION    AOM DECLARETION

 

Vizitë e Avokatit të Popullit në Gjenevë, Zvicër, 18-20 mars 2013.

Në kuadër të bashkëpunimit të institucionit të Avokatit të Popullit me Zyrën e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut, z. Igli Totozani dhe një delegacion i institucionit, zhvilluan një vizitë studimore në zyrën e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut në Gjenevë, Zvicër. Gjatë vizitës së tij në Gjenevë, z. Totozani mori pjesë në punimet e Sesionit të 22 të Këshillit të OKB-së për të Drejtat e Njeriut në Gjenevë. Vizita në fjalë u fokusu në rritjen e bashkëpunimi të institucionit të Avokatit të Popullit me OKB-në dhe në veçanti me Zyrën e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut.

 

Vizitë e Avokatit të Popullit në Strasburg, Francë, me datë 30-31 maj 2013.

Me ftesë të z. Stephanos Stavros, Sekretariatit të Përgjithshëm të Komisioni Evropian kundër Racizmit dhe Intolerancës (ECRI), z. Igli Totozani, Avokati i Popullit, mori pjesë në seminarin e organizuar nga ECRI në Strasburg, Francë. Ndër të tjera, takimi u fokusua në pvarësinë, efikasitetin dhe marrëdhëniet e institucioneve kombëtare të të drejtave të njeriut me organizatat e shoqërisë civile.

 

Vizitë e Avokatit të Popullit në Aman, Jordani në datat 10 dhe 11 qershor 2013.

Me ftesë të AOM (Asociacioni i Obudsmanëve të Mesdheut), z. Igli Totozani, Avokati i Popullit i Republikës së Shqipërisë mori pjesë në takimin e shtate të Shoqatës së Ombudsmaneve të Mesdheut (AOM), e cila u mbajt në kryeqytetin e Jordanisë, Aman. Në këtë takim u zhvillua Konferenca me temë “Drejt një trajtim më të mirë të ankesave kundër të administrates”. AOM është një organizatë e krijuar në vitin 2008, e cila ka për qëllim promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në vendet e Mesdheut, bazuar në parimet demokratike dhe të qeverisjes së mirë.

 

Vizitë e Avokatit të Popullit në BeogradSerbi, me datë 16-19 qershor 2013.

Me ftesë të Komisionit Evropian, në kuadër te programit P2P i Komisionit Evropian, z. Igli Totozani, Avokati i Popullit mori pjesë në seminarin rajonal për të drejtat e LGBT-ve, trajtimi i barabartë dhe lufta kundër diskriminimit. Seminari rajonal kishte për qëllim njohjen e pjesmarrësve me politikat dhe programet e BE-së që lidhen me trajtimin e barabartë, luftën kundër diskriminimit dhe të drejtat e qytetarëve të komunitetit LGBT, si dhe për të ofruar mundësitë e shkëmbimit dhe komunikimit ndërmjet tyre dhe me organizata të tjera të shoqërisë civile në nivel evropian aktive në këtë fushë.

 

Vizitë e Avokatit të Popullit në BrukselBelgjikë, me datë 19-21 qershor 2013.

Me ftesë të z. Štefan Füle, Komisioneri Europian për Zgjerimin dhe Politiken e Fqinjësisë, z. Igli Totozani, Avokati i Popullit, mori pjesë në konferencën “Speak Up!2” mbi “ Lirinë e Shprehjes dhe Medias në Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, e cila u mbajt në Bruksel. Z. Totozani referoi në Sesionin e III-të të Konferences me temen “Roli i Parlamentit në mbrojtjen e lirisë së shprehjes dhe medias”, ku ndër të tjera vuri në dukje rëndësinë e krijimit të mekanizmave që krijojnë një kulturë të lirisë së shprehjes e qarkullimit të informacionit.

 

Vizitë e Avokatit të Popullit në BerlinGjermani, me datë 24-28 qershor 2013.

Me ftesë të Ministrisë së Jashtme të Republikës Federale të Gjermanisë, z. Igli Totozani, Avokati i Popullit i Republikës së Shqipërisë, zhvilloi disa takime me përfaqësues të Ministrisë Federale të Gjermanisë, Ministrisë së Jashtme Federale si dhe me përfqaësues të tjerë të organizatave të shoqërisë civile, ku ndër të tjera u diskutua mbi bashkëpunimin juridik ndërkombëtar, dialogun mbi shtetin ligjor, zgjidhjen e konflikteve si dhe mbi dosjet e Sigurimit të Shtetit të Ish-Republikës Demokratike të Gjermanisë.

 

Pjesëmarrje e Avokatit të Popullit në seminarin zhvilluar në Danilovgrad, Mali i Zi, me datë 10-11 shtator 2013.

Seminari për Ombudsmanët e rajonit: “Shkolla Rajonale e Administratës Publike, ReSPA”. Në seminarin në fjalë, z. Totozani gjatë fjalës së tij theksoi rëndësinë e bashkëpunimit rajonal ndërmjet institucineve kombëtare të të drejtave të njeriut si dhe vlersoi rolin e rëndësishëm të shoqërisë civile dhe medias në arritjen e standarteve më të larta në fushën e të drejtave të njeriut. 

 

Pjesëmarrje e Avokatit të Popullit në konferencën zhvilluar në Bonn, Gjermani më datë 24-25 shtator, 2013.

Avokati i Popullit, z. Igli Totozani mori pjesë në konferencën ndërkombëtare e fokusuar mbi “Gjëndjen arsimore të romëve në (dhe nga) Europa Juglindore: Synimet dhe Realiteti”, e cila u mbajt në Bonn, Gjermani. Z. Totozani referoi në panelin e II-të, “Strategjitë e Integrimit: Institucionet shtetërore dhe OJF-të”, ku ndër të tjera përshkroi situatën e minoritetit Rom në Shqipëri.

 

Vizitë e Avokatit të Popullit në Madrid, Spanjë, datë 26-28 shtator 2013.

Në kuadër të bashkëpunimit të institucionit të Avokatit të Popullit me homologun e tij Spanjoll, z. Igli Totozani, ka mare pjesë në Ceremoninë e hapjes së 30 vjetorit të institucionit të Ombudsmanit të Spanjës në Madrid. Në këtë takim u mbajt dhe një tryezë e rrumbullakët me temë “Sfidat e ardhshme të institucioneve të të drejtave të njeriut”.

 

Vizitë e Avokatit të Popullit në Vjenë, Austri, me datë 7-8 tetor 2013.

Me ftesë të z. Thorbjørn Jagland, Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës dhe z. Alan Miller, Drejtor i Agjencisë për të Drejtat Themelore (FRA), z. Igli Totozani, Avokati i Popullit mori pjesë në konferencën me temë “Forcimi i mbrojtjes së të drejtave themelore” e cila u mbajt në Vjenë, Austri. Konferenca u fokusua në trajtimin e çështjeve të tilla si ndikimi i situatës aktuale ekonomike në institucionet kombëtare të të drejtave të njeriut; organet përgjegjëse për garantimin e barazisë dhe institucionet e ombudsmanit për mbrojtjen e të drejtave themelore të njeriut.

 

Vizitë e Avokatit të Popullit në Zagreb, Kroaci, me datë 7-8 nëntor 2013.

Me ftese të Ombudsmanit të Kroacisë dhe UNDP-së në Kroaci, z. Igli Totozani, Avokati i Popullit mori pjesë në seminarin ndërkombëtar “Institucionet e Ombudsmanit në Evropën Jug-Lindore: Aderimi në Bashkimin Evropian dhe Rishikimi Periodik Universal”. Gjatë seminarit në fjalë u diskutua mbi rëndësinë e Rishikimi Periodik Universal si dhe mbi kontekstin e të drejtave të njeriut në kuadër të aderimit në BE.

 

Vizitë e Avokatit të Popullit në Romë, Itali, në datat 17-19 nëntor 2013.

Me ftesë të Komitetit Koordinues të Ombudsmanëve të Italisë z. Igli Totozani, Avokati i Popullit i Republikës së Shqipërisë mori pjesë në “Takimin koordinues të Ombudsmanëve të Italisë”. Gjatë takimit në fjalë, z. Igli Totozani, Avokati i Popullit mori pjesë në mbledhje e Ombudsmanëve të Italisë, ku ndër të tjera u diskutua mbi fuqizimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve homologe në kuadër të mbrojtjes së të drejtave të migrantëve në vendet respektive.

 

Vizitë e Avokatit të Popullit e Avokatit të Popullit në Prishtinë, Kosovë, me datë 4 dhjetor 2013.

Me ftesë të Këshillit të Europës në Prishtinë dhe Zyrës së Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, z. Igli Totozani, Avokati i Popullit i Republikës së Shqipërisë mori pjesë ne Konferencën Rajonale “Institucionet e Avokatit të Popullit dhe sfida e gjyqësorit për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut; praktikat më të mira europiane dhe eksperienca rajonale”.

 

Antarë të tjerë të stafit të institucionit të Avokatit të Popullit morën pjesë në seminare dhe konferenca ndërkombëtare, ndër to mund të përmendim:

  • Me ftese të OSBE, përfaqësuesi nga zyra e Avokatit të Popullit mori pjesë në takimin e dytë të Grupit të Punës për Vet-qeverisjen, i cili u mbajt në datat 28-30 maj, në Sarajevë, Bosnje dhe Hercegovinë.  Ky takim u organizua në kuadër të projektit “Praktikat më të Mira për Integrimin e Romëve”, i cili financohet nga BE dhe zbatohet Zyra e OSBE-së për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR). Qëllimi i takimit ishte shkëmbimi i përvojave dhe praktikave të mira në fushën e integrimit të romëve me qeverisjen vendore, shoqatat dhe insitucionet të cilat janë përgjegjëse për respektimin e të drejtave të njeriut.

​​

  • Me ftesë të Ministrit të Jashtëm të Mbretërisë së Hollandës, përfaqësuesi nga zyra e Avokatit të Popullit mori pjesë në konferencën ndërkombëtare të ICPD mbi të drejtat e njeriut, të mbajtur në Hollandë me datë 07-10 korrik 2013. Konferenca u fokusua mbi çështjet e zhvillimit dhe të drejtave të njeriut.

 

  • Me ftesë të Institutit Ndërkombëtar të Ombudsmanit (IOI), dy përfaqësues të instituionit të Avokatit të Popullit morën pjesë në seminarin në fushën e anti-korrupsionit. Semnari në fjalë u zhvillua në Vjenë, Austri, me datë 15-18 shtator 2013.

 

  • Me ftesë nga OSBE, dy përfaqësues të instituionit të Avokatit të Popullit morën pjesë në Konferencën rajonale “Sfida të Posaçme për Shqyrtimin e Ankesave mbi Diskriminimin në Baza Etnike - Shkëmbim i Përvojave të Praktikantëve të Rajonit” e cila u mbajt me datë 25-27 shtator në Ohër, Maqedoni. Konferenca mundësoi një forum për shqyrtimin krahasues të legjislacionit anti-diskriminues në Evropën Jug-Lindore si dhe mundësoi diskutimin mbi sfidat që hasen nga organet relevante që merren me shqyrtimin e ankesave mbi diskriminim në baza etnike.

 

  • Me ftesë të Institutit Danez të të Drejtave të Njeriut, përfaqësuesi nga zyra e Avokatit të Popullit mori pjesë në “Dialogun Arabo-Europian të Institucioneve Kombëtare të të Drejtave të Njeriut” që u zhvillua në Kopenhagen, Danimarkë, me datë 25-27 shtator 2013. Në kuadër të kësaj konference, u hartua dhe deklarata e përbashkët e institucioneve kombëtare të të drejtave të njeriut në lidhje me pavarësinë dhe përgjegjësinë e këtyre institucioneve.

 

  • Me ftese të z. Kjell Arne Bratli, Komisioneri Parlamentar për Forcat e Armatosura i Norvegjisë, përfaqësuesi nga zyra e Avokatit të Popullit mori pjesë në konferencën e pestë ndërkombëtare për ombudsmanet në lidhje me forcat e armatosura, e cila u mbajt në Oslo, me datë 20-22 tetor 2013. Konferenca u fokusua në çështjet që kanë të bëjnë me barazine gjinore, veteranët dhe zhvillimin e kapaciteteve.

 

  • Me datë 4-6 nëntor 2013, falë bashkëpunimit me Save the Children, përfaqësues të institucionit të Avokatit të Popullit morën pjesë në takimin tematik të organizauar nga CRONSEE “Fëmijët në Lëvizje”, në Zagreb, Kroaci. Takimi kishte si synim kryesor njohjen me praktikat më të mira dhe përvojat e vendeve të Evropës Juglindore në lidhje me fëmijët në lëvizje të pashoqëruar.

 

  • Me datë 13-15 nëntor 2013, përfaqësues të institucionit Avokatit të Popullit morën pjesë në takimin për planifikimin strategjik të Rrjetit Europian të Institucioneve Kombëtare të të Drejtave të Njeriut (ENNHRI). Takimi, i cili u mbajt në Budapest, Hungari, kishte për qëllim finalizimin e dokumentit strategjik të ENNHRI, si dhe diskutimin e cështjeve të ndryshme që kanë të bëjnë me zhvillimin dhe aktivitetet e këtij rrjeti në të ardhmen. ENNHRI përfshin 41 institucione kombëtare të të drejtave të njeriut nga i gjithë kontinenti evropian. Qëllimi i ENNHRI është fuqizimi i institucioneve kombëtare të të drejtave të njeriut në Evropë, duke mbështetur zhvillimin e kapaciteteve të këtyre të fundit, krijimin e tyre në të gjitha shtetet e Evropës dhe duke mbështetur akreditimin në Komitetin Ndërkombëtar Koordinues të Institucioneve të të Drejtave të Njeriut (ICC). Institucioni i Avokatit të Popullit përveç anëtarësimit të plotë në ENNHRI, është veçanërisht aktiv në hartimin e disa prej projekteve të këtij rrjeti si dhe në mbështetjen ndaj sekretariatit të ENNHRI me anë të asistencës së ofruar nga Sektori i Koordinimit, Marrëdhënieve me Jashtë dhe Integrimit Europian i institucionit të Avokatit të Popullit. Avokati i Popullit është anëtar i disa prej gupeve tematikë të punës të ENNHRI dhe ka një rol aktiv në grupin e punës për Azilin dhe Migracionin. Në kuadër të grupit të punës mbi Azilin dhe Migracionin, përfaqësuesi i Avokatit të Popullit mori pjesë në mbledhjen e këtij grupi pune që u mbajt me datë 12-13 dhjetor 2013 në Bruksel (Belgjikë), ku ndër të tjera u diskutua mbi zhvillimet e fundit në fushën e azilit dhe migracionit si me mbi statusin e azilkërkuesve në zonën e Bashkimit Evropian